direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Advies en vooroverleg
Plan: Stroinkslanden Smileyterrein zeecontainers en overkapping
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.PB00010-0002

Hoofdstuk 5 Advies en vooroverleg

Advies erkend wijkorgaan

Voorafgaand aan het in procedure brengen van het projectafwijkingsbesluit vragen burgemeester en wethouders aan het binnen het projectgebied werkzame erkende wijkorgaan advies uit te brengen. De initiatiefnemer, Stadsdeelbeheer Zuid, heeft samen met het erkende wijkorgaan Bewonersteam Stroinkslanden op 29 maart 2012 een openbare wijkbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn onder andere de omwonenden van het projectgebied geïnformeerd en is besloten om een werkgroep te vormen die bestaat uit omwonenden en jongeren. Om overlast te voorkomen worden in deze werkgroep afspraken gemaakt over het gebruik van de overkapping.

Omdat het Bewonersteam Stroinkslanden nauw betrokken is bij het project is afgezien van een formele adviesaanvraag.

Vooroverleg

De legalisatie van de zeecontainers en de realisatie van een overkapping staat op de provinciale lijst van projecten waarvoor geen vooroverleg noodzakelijk is. Het project valt onder categorie A: plannen en projecten in bestaand stedelijk gebied of bestaand bebouwd gebied. De derde subcategorie hierin is "bijzondere doeleinden". Bij projectafwijkingsbesluiten voor onder andere sport- en recreatieve en welzijnsvoorzieningen kan vooroverleg achterwege blijven.

Het projectafwijkingsbesluit maakt geen ontwikkelingen mogelijk waarbij ruimtelijke belangen van andere gemeenten, het waterschap Regge en Dinkel of het Rijk in het geding zijn. Daarom is voor deze ontwikkeling afgezien van het plegen van vooroverleg. Wel is de Watertoets uitgevoerd, de uitkomsten hiervan zijn verwerkt in paragraaf 3.2.