direct naar inhoud van 3.3 Ecologie
Plan: Stroinkslanden Smileyterrein zeecontainers en overkapping
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.PB00010-0002

3.3 Ecologie

Iedere ruimtelijke ontwikkeling of inrichting moet worden getoetst aan de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van een aantal inheemse planten en diersoorten. Om ervoor te zorgen dat deze planten en dieren zoveel mogelijk worden beschermd, zijn in de Flora- en faunawet verbodsbepalingen opgenomen. Zo is het onder anderen verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten en is het verboden nesten of vaste verblijfplaatsen te vernielen, weg te halen of te verstoren. Is er een aanzienlijke kans dat er op een bepaalde locatie beschermde planten of dieren voorkomen dan dient er onderzoek plaats te vinden. In dit advies wordt aangegeven of er wel of geen aanzienlijke kans is dat er op de betreffende locatie beschermde planten en dieren voorkomen die mogelijk negatieve gevolgen ondervinden van de uitvoering van de werkzaamheden.

Aangezien de containers reeds gerealiseerd zijn en er binnen het projectgebied geen bomen aanwezig zijn, is er voor deze locatie geen ecologisch onderzoek noodzakelijk.