direct naar inhoud van Regels
Plan: Luchthavengebied Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00091-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Luchthavengebied Noord met identificatienummer NL.IMRO.0153.BP00091-0002 van de gemeente Enschede;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;

1.6 risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.7 veiligheidscentrum:

een of meer gebouwen, bouwwerken en/of gronden bedoeld voor het in hoofdzaak verzorgen van bedrijfsmatige, informatieve, praktijkgerichte, educatieve en innovatieve veiligheidsactiviteiten en het verzorgen van praktijkgerichte training op het gebied van veiligheid, alsmede de hierbij behorende reguliere en ondersteunende bedrijfsprocessen, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

 • een brandweeroefencentrum;
 • rijvaardigheidstrainingen;
 • ondergeschikte en ondersteunende horeca;
 • overnachtingsfaciliteiten voor deelnemers en/of personeel.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 3 Algemene aanduidingsregels

3.1 overige zone - Twente Safety Campus

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - Twente Safety Campus' zijn de gronden mede bestemd voor een veiligheidscentrum, niet zijnde een geluidzoneringsplichtige inrichting en een risicovolle inrichting.

3.2 overige zone - opslag en culturele activiteiten

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - opslag en culturele activiteiten' zijn de gronden mede bestemd voor:

 • a. opslag in bestaande gebouwen, niet zijnde:
  • 1. opslag van gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Besluit risico’s zware ongevallen 1999;
  • 2. opslag van vuurwerk;
  • 3. een geluidzoneringsplichtige inrichting;
  • 4. een risicovolle inrichting;
 • b. kleinschalige, niet voor publiek toegankelijke, culturele activiteiten.

Artikel 4 Van toepassing verklaring

Het bepaalde in de regels (voorschriften) en op de verbeelding (plankaarten) van de bestemmingsplannen 'Buitengebied' zoals vastgesteld door de voormalige gemeenteraad van Weerselo d.d. 22 augustus 1989 en 'Buitengebied 1996', vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede d.d. 8 september 1997 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 7 april 1998 blijven van kracht, met dien verstande dat:

 • de regels (voorschriften) worden aangevuld met de regels van dit plan;
 • de verbeelding (plankaarten) worden aangevuld met de verbeelding van dit plan.

 

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Luchthavengebied Noord'.