direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur
Plan: De Groote Plooy 2013
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00047-0002

2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur

2.1.1 Algemene beschrijving plangebied

In Enschede West zijn de belangrijkste werklocaties van de stad gelegen. Het gaat om Kennispark (met o.a. de Universiteitscampus) en de bedrijventerreinen Havengebied, Transportcentrum, Marssteden en Josink Es. Deze worden allen ontsloten via de westelijke randwegen (derde ring) Auke Vleerstraat, Afinkstraat en Usselerrondweg naar de Westerval. Het stedelijke hoofdwegennet kent drie aantakkingen aan de A35 waarvan de Westerval een hoofdweg is. Bij de aantakking van de Westerval op de A35 ligt op een strategisch gunstige plek de Grolsch brouwerij.

2.1.2 Ruimtelijke structuur

De Grolsch brouwerij ligt als een solitaire structuur tussen de A35, afslag van de Westerval en de Boekelosestraat. Door de Winterhaarweg is de brouwerij verbonden met de Westerval en de A35. Aan de Boekelosestraat bevindt zich een verdere entree naar het parkeerterrein. De westelijke grens wordt door de Broekheurnerbeek gemarkeerd.

De A35 wordt tussen Hengelo en Enschede West aan weerszijde landschappelijk begrensd door bosstroken en af en toe een open weiland. Het typisch Twentse landschapsbeeld stopt bij het grote ketelhuis van de Grolsch brouwerij. Voorals 's nacht maar ook overdag markeert deze landmark de hoofdentree van Enschede vanaf de A35. Aan de ander kant ligt achter een waterstructuur het bedrijventerrein Marssteden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00047-0002_0003.jpg"

Afbeelding 3: foto van landmark Grolsch brouwerij.

De verhoogde aantakking van de Westerval op de A35 wordt de komende jaren verbonden met het nieuwe tracé voor de N18. Door de nieuwe N18 is de Grolsch brouwerij nog beter verbonden met het regionale wegennetwerk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00047-0002_0004.jpg"

Afbeelding 4: Westerval ontsluiting Grolsch brouwerij.


Om een geleidelijke overgang naar het agrarisch landschap mogelijk te maken is langs de Boekelosestraat geen hek geplaatst, maar is de eigendomsgrens aangegeven met een haag en een brede waterloop. Langs de overige terrein grenzen is een hek geplaatst.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00047-0002_0005.jpg"
Afbeelding 5: Boekelosestraat.

2.1.3 Landschappelijke structuur

Het belangrijkste doel bij het opstellen van het terreinplan was de inpassing van het gebouwencomplex in het landschap, zowel qua maat als qua expressie. Omdat de gebouwen samen een groot deel van het terrein beslaan, is het van belang de beplantingselementen zodanig in te zetten, dat een maximaal effect wordt bereikt. Dit is behaald door naast de massa van de gebouwen, een aantal bomenmassa's te plaatsen, die verwant zijn qua maat en vorm. De vorm is architectonisch (vrijstaande bomen in een grid) en daardoor "familie" van de gebouwen. De bomenrijen en bomenweiden verwijzen naar de lanen, singels en boselementen in het omringende landschap.

Buiten het eigenlijke plangebied is aan de zuidzijde de Boekelosestraat beplant met eiken. Hierdoor is een sterk element toegevoegd aan het geheel. Tevens zijn hierdoor de losse beplantingsmassa's binnen en buiten het terrein met elkaar in verband gebracht. Aan de westzijde van het plangebied ligt een "houtwal" beek (Broekheurnerbeek) met een breedte, inclusief beplanting, van ca. 35 meter. Deze "houtwal" beek vervult niet alleen ecologisch een belangrijke rol, maar zorgt ruimtelijk voor de geleding tussen bestaand Boekelo en de nieuwe Enschedese bedrijven.


afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00047-0002_0006.jpg"

Afbeelding 6: Broekheurnerbeek en houtwal.


Tussen de Rijksweg 35 en het plangebied is een groot waterbassin aangelegd. De bestaande beplanting, die hierop aansluit is zodanig beheerd, dat er een bosstrook - groene buffer - is ontstaan.

Het gebouwencomplex is onderdeel van het landschap en niet verborgen of weggehouden. De noord- en zuidzijde van het terrein zijn verschillend behandeld. De noordzijde met zijn directe relatie en zichtbaarheid vanaf de rijksweg is voor een deel open gehouden en eenvoudig en strak ingericht met verharding en gras. De zuidzijde is kleinschaliger en veel groener. Hier liggen de parkeerplaatsen, die met brede hagen en veel bomen zijn ingericht. De bestaande boszone en singelbeplanting in het zuidwestelijk deel van het terrein zijn enigszins uitgebreid rondom één van de parkeerplaatsen. Deze zal overigens pas worden aangelegd wanneer zich daartoe de noodzaak aandient. Het overige terreingedeelte wordt met gras ingezaaid.

2.1.4 Ruimtelijke kwaliteiten

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00047-0002_0007.jpg"
Afbeelding 7: vogelvlucht Grolsch.


Het grote ketelhuis met de glazen gevel gericht op de A35 en de twee grote silo's zijn beeldbepalend voor de locatie en zijn omgeving. Zij vormen een herkenbare eenheid samen met de kantoorfuncties en de werkruimtes die een representatieve uitstraling hebben en daarmee de bedrijfsvoering duidelijk beleefbaar maken. De grote hallen liggen voor een deel aan het zicht onttrokken achter een brede houtwal die aansluit op de houtwal van de Broekheurnerbeek. Deze houtwal ligt buiten het plangebied. De hallen hebben een functionele uistraling. Aan de westzijde vindt opslag vóór de gevelrooilijn plaats. Door de groene structuur rondom het complex is de opslag echter nauwelijks zichtbaar.

2.1.5 Verkeer

Het bedrijvencomplex roept verkeersstromen op, die een goede ontsluiting noodzakelijk maken. Het gaat daarbij zowel om woon-werk-verkeer (zakelijk verkeer per personenauto, fiets of openbaar vervoer) als ook het vrachtverkeer. Daarnaast is er sprake van aanvoer van grondstoffen, halffabrikaten, leeg goed en de afvoer van eindproducten in grote hoeveelheden en via verschillende vervoermiddelen. Het plangebied heeft een -nagenoeg- rechtstreekse aansluiting op Rijksweg 35 en in de toekomst ook op de N18. De aansluiting van de N18 op Rijksweg 35 ligt direct ten zuiden van het plangebied van bestemmingsplan De Groote Plooy.


Het tracé van de toekomstige N18 ligt buiten het plangebied van onderhavig bestemmingsplan. Bij de ontsluiting van het gebied De Groote Plooy is ook rekening gehouden met het gebruik van die ontsluiting door verkeer van andere gevestigde bedrijven (o.a. Boekelo Foliën).

Er is geen mogelijkheid om met het openbaar vervoer in de directe nabijheid van het plangebied te komen De ontsluiting ten behoeve van het voetgangers- en fietsverkeer van en naar de bedrijfsbebouwing van De Groote Plooy is gericht op de Boekelosestraat.

2.1.6 Water

Oppervlaktewater

Aan de zuidkant bevindt zich het enige oppervlaktewater in het plangebied; de Gracht. Deze Gracht, in combinatie met de haag, geleidt de overgang naar het agrarische landschap en markeert de eigendomsgrens. De gracht heeft een drainerende werking in het oostelijke gedeelte van het gebied en een infiltrerende werking in het westelijk gedeelte van het gebied. In het oostelijke gedeelte stroomt water vanuit het landelijk gebied (watergang 20-9-1-2) in de gracht. De gracht watert via een uitstroomconstructie af op de verlegde Broekheurnerbeek (landelijke afvoer). De gracht functioneert als retentie voor het schone hemelwater van de dakvlakken. Vertraagde afvoer vanuit deze retentie vindt plaats naar het omliggende watersysteem.


afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00047-0002_0008.jpg"

Afbeelding 8: de zuidelijk gelegen gracht.

De verlegde Broekheurnerbeek stroomt langs de westkant van het plangebied. De beek ligt in een brede groene zone met aan weerzijden beekbegeleidende beplanting.

Schoon hemelwater van de dakvlakken infiltreert in de bodem en wordt tijdelijk geborgen in de gracht aan de zuidkant van het plangebied. Ook het hemelwater van parkeerplaatsen en autowegen infiltreert grotendeels in de ondergrond. Vervuilde oppervlakken voeren hemelwater af naar het verbeterd gescheiden rioolstelsel. Dit stelsel loopt bij hevige neerslag over op de retentie tussen de A35 en de Winterhaarweg. Deze berging voert hemelwater vertraagd af op de Zweedebeek die vlak langs de retentie stroomt en in westelijke richting overgaat in de bermsloot van de A35.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00047-0002_0009.jpg"

Afbeelding 9: retentievoorziening ten noorden van plangebied.