direct naar inhoud van 4.3 Verkeer
Plan: Binnenhaven en De Ossenboer
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00034-0002

4.3 Verkeer

Het Havengebied wordt omgeven door vier infrastructurele lijnen; de Westerval, de Auke Vleerstraat, de spoorlijn Enschede-Hengelo en de Parkweg. Aan deze infrastructuurlijnen grenzen diverse soorten functionele gebieden. Naast andere werkgebieden, al dan niet ingevuld met een zelfde soort bedrijvigheid als in het Havengebied, grenzen ook woongebieden en het buitengebied aan het Havengebied.

De hoofdontsluiting van het Havengebied wordt gevormd door de Kanaalstraat aan de noord-, de Auke Vleerstraat aan de west- en de Hendrik ter Kuilestraat aan de zuidzijde van het Havengebied. Deze lijnen lopen van west naar oost, parallel lopend aan de Westerval en de spoorlijn Enschede-Hengelo, naar elkaar toe. De Hendrik ter Kuilestraat en de Auke Vleerstraat zijn verkeersaders die zowel voor het plaatselijke verkeer als ook voor het stedelijke netwerk van belang zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00034-0002_0017.jpg"

Afbeelding 15: begrenzing havengebied

In het Havengebied is onderscheid te maken tussen ‘intern verbindende’ en ‘intern ontsluitende’ wegen. Het verschil tussen deze twee types wegen heeft te maken met de functie ervan. Ontsluit deze weg enkel bedrijfskavels (‘intern ontsluitend’) of verbindt deze weg daarnaast ook nog eens (grotere) gebieden (‘intern verbindend’). Veel interne ontsluitingen lopen ‘dood’, wat door zowel bezoekend auto- als door vrachtverkeer als hinderlijk wordt ervaren, aangezien het Havengebied slechts beperkte keermogelijkheden heeft.

De Ossenboer is aan te merken als een interne verbindingsweg. De Ossenboer verbindt de Hendrik ter Kuilestraat met de Ir. Schiffstraat. De Binnenhaven daarentegen, is een interne ontsluitingsweg. Deze weg ontsluit alleen de bedrijven aan de Binnenhaven.

Een aantal van de ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, zullen naar verwachting een toename van de verkeersintensiteit tot gevolg hebben. Als de kavels in het deelgebied De Ossenboer worden verkocht en ontwikkeld, levert dit een toename van het aantal verkeersbewegingen op.

De toevoeging van laad- en loskades kunnen gevolgen hebben voor de intensiteit van het vrachtverkeer in het Havengebied. Bedrijven in de Binnenhaven en aan de Ir. Schiffstraat kunnen -na aanleg- gebruik maken van de laad- en loswal die aan hun perceel grenst. Dit kan er toe leiden dat de aan- en afvoer van goederen via het water zal plaats vinden in plaats van via de weg. Ook kan de aanleg van laad- en loswallen ander type bedrijvigheid naar de haven trekken waar transport over water wordt gecombineerd met transport over de weg.

De te dempen driehoek ten noorden van de Ir. Schiffstraat zal worden uitgegeven als bedrijfsgrond. Het gebied is circa 0,5 hectare groot. De toename van het aantal verkeersbewegingen is afhankelijk van het aantal bedrijven dat zich hier gaat vestigen en het type bedrijvigheid dat dit met zich meebrengt.