direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: Binnenhaven en De Ossenboer
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00034-0002

3.2 Provinciaal en regionaal beleid

3.2.1 Omgevingsvisie Overijssel

Het ruimtelijk beleid van de provincie Overijssel komt vooral tot uitdrukking in de door Provinciale Staten vastgestelde Omgevingsvisie Overijssel. Voorzover dit relevant wordt geacht, wordt in deze paragraaf ingegaan op specifieke aspecten van het provinciale ruimtelijk beleid. Provinciale Staten van Overijssel hebben op 1 juli 2009 de Omgevingsvisie Overijssel vastgesteld. Deze integrale visie verwoordt de beleidsambities en doelstellingen die van provinciaal belang zijn voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel.

De Omgevingsvisie heeft de status van:

 • Structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening
 • Regionaal Waterplan onder de Waterwet
 • Milieubeleidsplan onder de Wet milieubeheer
 • Provinciaal verkeer- en vervoersplan onder de Planwet Verkeer en Vervoer
 • Bodemvisie in kader van ILG-afspraak met het Rijk

Het vizier is daarbij gericht op 2030. De Omgevingsvisie biedt kaders en geeft daarbinnen ruimte voor gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere initiatiefnemers om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. De hoofdlijnen van dit beleid zijn normstellend vastgelegd in de Omgevingsverordening Overijssel 2009. In het beleid van de provincie staan de zorg voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid centraal. Deze thema's zijn in de Omgevingsverordening in definities verankerd. De definitie van duurzaamheid luidt: “duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte aan de huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien”.

Duurzaamheid vraagt om een transparante afweging van ecologische, economische en sociaal-culturele beleidsambities. De definitie van ruimtelijke kwaliteit luidt: “het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is". Ruimtelijke kwaliteit is het resultaat (bedoeld en onbedoeld) van menselijk handelen en natuurlijke processen. De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door, naast bescherming, ook vooral in te zetten op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving staat voorop, met het oog op een goed vestigingsklimaat, een goede woonomgeving en een fraai buitengebied. De essentiële gebiedskenmerken zijn daarbij uitgangspunt.

De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.

Met betrekking tot het goederenvervoer over water heeft de provincie als doel gesteld een regionaal overslagcentrum met een hoogwaardig voorzieningenniveau te realiseren. Met drie overslagpunten van weg, spoor en water zijn alle regio’s van Overijssel optimaal ontsloten voor de uitwisseling van goederenvervoer over weg, water en spoor. De provincie Overijssel richt zich onder andere op hoofdinfrastructuur over water, waaronder de Twentekanalen – vanuit Zuid- en West-Nederland naar Twente.

Hierbij wordt geinvesteerd in:

 • a. Verbreden en verdiepen van verbindingen en vaargeulen;
 • b. Aanpassen bruggen en sluizen;
 • c. Verbeteren overslagfacilteiten - regionale overslagcentra;
 • d. Verdiepen havens.

Goederenvervoer over water bestaat vooral uit vervoer van containers en vervoer van bulk- en stukgoederen. Containervervoer over water levert een belangrijke bijdrage aan de ontlasting van de hoofdinfrastructuur. Overslag van weg naar water is rendabel vanaf afstanden van meer dan 80 km. Aangezien de havens van Overijssel meer dan 80 km van grote zeehavens af liggen, hebben ze potentieel als overslagcentra. In de Netwerkanalyse Vaarwegen en Binnenhavens zijn diverse korte termijn maatregelen uitgewerkt om bestaande knelpunten te verbeteren. Dat doen we in combinatie met binnenhavenvisies. De provincie maakt zich sterk voor de realisatie van het rijksproject dat als doel heeft het Twentekanaal goed bevaarbaar te maken voor 3-laagscontainervaart.

Aanvullend op dit rijksproject faciliteert de provincie ontwikkelingsmogelijkheden voor bulk- en stukgoed in de binnenhavens van onder andere Enschede en wordt een grotere diepgang van de binnenhavens in Twente bepleit.

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2009

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de Omgevingsvisie Overijssel 2009 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is gebaseerd op drie niveaus, te weten:

 • 1. generieke beleidskeuzes;
 • 2. ontwikkelperspectieven;
 • 3. gebiedskenmerken.

Deze sturingsfilosofie wordt hieronder nader toegelicht.

Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase de zgn. 'SER-ladder' gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaande bebouwing en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden. Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.

Ontwikkelingsperspectieven

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is een spectrum van zes ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en kwaliteitsambities. De ontwikkelperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit voor de toekomst.

Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisure-laag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt.

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00034-0002_0009.jpg"

Omgevingsvisie toegespitst op het plangebied "Binnenhaven en De Ossenboer"

Het plangebied valt binnen het ontwikkelingsperspectief "Realisatie blauwe hoofdstructuur". In de Stedelijke omgeving is de uitdaging de economische centra in Overijssel bereikbaar te houden en door herstructurering de kwaliteit van bedrijfslocaties te vergroten. Op bestaande bedrijventerreinen is ruimte voor herstructurering van bestaande monofunctionele werkmilieus. In het deelgebied "De Ossenboer" wordt bedrijfsgrond opnieuw verkaveld en te koop aangeboden. Hiermee wordt een braakliggend bedrijventerrein geschikt gemaakt voor nieuwe bedrijvigheid. In het deelgebied aan de Ir. Schiffstraat wordt een deel van de haven gedempt ten behoeve van de aanleg van bedrijfsgronden. Inbreiding op een bestaand bedrijventerrein is in overeenstemming met de SER-ladder waarbij inbreiding boven uitbreiding wordt verkozen.

De aanleg van een laad- en loswal in de Binnenhaven is eveneens een ontwikkeling op het bestaande bedrijventerrein. Het provinciale beleid is er op gericht belangrijke knooppunten goed bereikbaar te maken voor de beroepsvaart , zoals eerder in deze paragraaf al is verwoord. Een goed bereikbaar Twentekanaal is van belang voor de ontwikkeling van het havengebied in Enschede.

Conclusie van de toetsing aan provinciaal beleid

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel 2009 verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

3.2.2 Waterbeheerplan waterschap Regge en Dinkel 2010-2015

Het waterschap Regge en Dinkel heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het vigerende waterbeheerplan. Diverse aspecten van het waterbeleid zijn verder uitgediept in afzonderlijke beleidsnota's. Voor het ruimtelijk relevante aandachtsgebied vasthouden en bergen van water is de "Beleidsnota Retentie" opgesteld. De uitgangspunten en wensen voor de inrichting en het beheer van beken en overige waterlopen zijn verwoord in de "Stroomgebied Actie Plannen (STAP)". Daarnaast is de Keur van het waterschap Regge en Dinkel een belangrijk kaderstellend instrument, waarmee bij de uitvoer van dit bestemmingsplan rekening moet worden gehouden.