direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Binnenhaven en De Ossenboer
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00034-0002

1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan

Het havengebied heeft een omvang van 200 hectare, waar zo'n 300 bedrijven in de sectoren industrie, groothandel, bouw, transport en diensten gevestigd zijn. Samen bieden deze bedrijven werk aan 6.000 mensen.

Herstructurering in het havengebied van Enschede vindt sinds enige jaren plaats. Herstructurering is noodzakelijk om het gebied een nieuwe impuls te geven en te moderniseren waardoor de concurrentiepositie ten opzichte van soortgelijke locaties wordt versterkt. In 2002 heeft de gemeente Enschede een kadernotitie voor het havengebied opgesteld waarin een fasering is aangegeven. In september 2005 is het Masterplan Havengebied vastgesteld waarin de plannen verder zijn uitgewerkt. Inmiddels is een aantal deelprojecten uitgevoerd, waaronder de verbetering van de Handelskade en het verwijderen van de woonarken uit de Binnenhaven.

De havenfunctie biedt kansen voor de lokale en regionale economie. Een aantal recente ontwikkelingen hebben er toe geleid dat gekozen wordt voor een bredere aanpak van de herstructurering van het havengebied dan tot nu toe de insteek was. Daarbij biedt vooral het feit dat er behoefte is aan nat bedrijventerrein extra mogelijkheden voor het havengebied – met name voor de Binnenhaven en omgeving - en vraagt dit om een specifieke inzet.

In voorliggend bestemmingsplan wordt in dit kader een drietal ontwikkelingen planologisch mogelijk gemaakt:

  • 1. Herstructurering De Ossenboer (westzijde)

De herstructurering van het westelijk deel van De Ossenboer beslaat circa 6 hectare bedrijventerrein, inclusief sanering van aanzienlijke bodemvervuiling. De gemeente Enschede beoogt het ruimtegebruik te intensiveren; zowel het aantal uit te geven vierkante meters als de bebouwing per vierkante meter wordt verhoogd. In de onderliggende doelstelling, de realisatie van nieuwe arbeidsplaatsen, wordt ingezet op circa 40 arbeidsplaatsen per hectare. In voorliggend bestemmingsplan worden de eisen uit het stedenbouwkundige plan vertaald naar planregels.

  • 2. Landstroken Binnenhaven/ Ir. Schiffstraat

Herstructurering van de Binnenhaven en omgeving is op dit moment een actuele ontwikkeling in het havengebied. Daarbij wordt onder meer ingezet op het ‘beter benutten van de functie water voor de scheepvaart en daarmee havengebonden activiteiten in de traditionele zin’. Dit moet leiden tot:

  • Behouden van bestaande en creëren van nieuwe werkgelegenheid;
  • Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het bedrijventerrein;
  • Verhogen van de goederenoverslag via binnenvaart van 500.000 naar 800.000 ton per jaar.

In dit kader krijgen de kavels aan de Binnenhaven en de noordoostzijde van de Ir. Schiffstraat de planologische mogelijkheid tot aanleg van een laad- en loswal.

3. Dempen deel Nieuwe Industriehaven (driehoek Ir. Schiffstraat)

De driehoek ten noorden van de Ir. Schiffstraat zal worden gedempt. De gronden worden onderdeel van het bedrijventerrein. Ook deze gronden krijgen de mogelijkheid tot de aanleg van een laad- en loswal.