direct naar inhoud van 8.2 Vooroverleg
Plan: Het Lang Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20110608-0003

8.2 Vooroverleg

Krachtens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) pleegt het college van Burgemeester en Wethouders overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp van het bestemmingsplan "Het Lang Noord" getoetst aan het beleid van de provincie Overijssel en het waterschap Regge en Dinkel.

8.2.1 Provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft op 15 maart 2011 een Herziene vooroverleglijst ruimtelijke plannen vastgesteld. Op basis van dit document kunnen gemeenten de afweging maken of vooroverleg met de provincie Overijssel noodzakelijk is.

Het plan tot aanleg van 78 parkeerplaatsen valt onder categorie A van de Herziene vooroverleglijst. Punt 6 "Infrastructuur" is van toepassing. Hieronder vallen onder andere de aanleg van nieuwe parkeervoorzieningen, mits deze kleinschalig van omvang zijn en niet samenhangen met een planmatige stadsuitbreiding. In dit geval is het een kleinschalig project en voldoet daarmee aan de lijst.

8.2.2 Waterschap Regge en Dinkel

Het Waterschap Regge en Dinkel hanteert de digitale watertoets. Ten aanzien van dit project is de watertoets doorlopen. In paragraaf 5.2.2 wordt hier nader op ingegaan. Op basis van de digitale watertoets wordt geconcludeerd dat er geen belangen van het waterschap in het geding zijn.