direct naar inhoud van 4.1 Sprekend Enschede, Gids voor ruimtelijke kwaliteit
Plan: Het Lang Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20110608-0003

4.1 Sprekend Enschede, Gids voor ruimtelijke kwaliteit

De Gids geeft de ontwikkelmogelijkheden weer die de gemeente wenselijk vindt en wil stimuleren in de stad Enschede en in de wijken en buurten. In de Gids legt de gemeente per gebied vast hoe belangrijk de bestaande ruimtelijke kwaliteit van een wijk of een buurt wordt gevonden, hoe de ruimtelijke hoofdopzet er uitziet, hoe de wijk is ingericht en functioneert en of dat een uitgangspunt is voor toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt de grondhouding genoemd. Op basis van de grondhouding worden randvoorwaarden opgenomen voor wat in een bepaald gebied gewenst is. In dat opzicht fungeert de Gids als toetsings-, en ontwikkelingskader voor nieuwe initiatieven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20110608-0003_0006.jpg"

Figuur 6: Algemene kaart grondhoudingen Gids ruimtelijke kwaliteit

In de Gids is voor het plangebied de grondhouding 'respecteren met gericht vernieuwen' opgenomen. Hierbij dient ten aanzien van deze grondhouding rekening te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden:

  • respecteren van het ontworpen patroon van verschillende bouwblokken in een rechtlijnige compositie;
  • respecteren van de brinken;
  • respecteren van wonen (en werken aan huis) als hoofdfunctie;
  • herkenbaarheid van de toegangswegen vergroten;
  • variatie tussen de verschillende brinken vergroten waardoor plekken een betere herkenbaarheid krijgen;
  • aandacht voor verbetering van de sociale veiligheid;
  • meer variatie in de huidige functiemenging.

Het bestemmingsplan "Het Lang Noord" voorziet in de realisatie van parkeerplaatsen in de openbare ruimte aan de noordzijde van de brinken en op de brinken zelf. Om parkeren mogelijk te maken wordt de bestemming "Groenvoorzieningen" deels gewijzigd in "Verkeer- verblijfsgebied". Binnen deze bestemming is zowel groen, speelvoorzieningen als parkeren mogelijk. Deze bestemming sluit aan bij de doelstelling tot meer functiemenging in de buurt.