direct naar inhoud van 1.4 Geldende juridisch-planologische regelingen
Plan: Het Lang Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20110608-0003

1.4 Geldende juridisch-planologische regelingen

1.4.1 Bestemmingsplannen

Voor het gebied van onderhavig bestemmingsplan “Het Lang Noord” geldt momenteel het bestemmingsplan "Wesselerbrink 2005". De gebieden waar parkeervoorzieningen gepland zijn, hebben in dit bestemmingsplan de bestemming "Groenvoorzieningen". Binnen deze bestemming zijn onder andere groenstroken, waterpartijen, wandel- en fietspaden, speelvoorzieningen en nutsvoorzieningen toegestaan. De aanleg van parkeerplaatsen is in strijd met deze bestemming. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij onder voorwaarden gronden met de bestemming "Groenvoorzieningen" gewijzigd kunnen worden voor onder andere parkeerplaatsen. De voorwaarden zijn:

  • in het openbaar gebied niet meer dan 0,4 parkeerplaats per woning aanleggen;
  • geen parkeerplaatsen aanleggen op gronden die zijn voorzien van de aanduiding "groeiplaats boom".

Aan deze voorwaarden kan alleen worden voldaan, als maximaal 13 parkeerplaatsen per brink op openbaar gebied worden gerealiseerd. in dit geval gaat het om 16 (Berghuizenbrink), 16 (Volthebrink en Saasveldbrink) en 10 (Agelobrink, Nutterbrink en Rossumbrink) parkeerplaatsen. Aan deze voorwaarde wordt gemiddeld gezien wel voldaan. In Het Lang Noord is een aantal bomen voorzien van de aanduiding "groeiplaats boom". Op deze locaties zijn geen parkeerplaatsen gepland. Aangezien het bestemmingsplan "Wesselerbrink 2005" vastgesteld is op basis van de Wet op de Ruimtelijke ordening (voor juli 2008), kan in dit geval niet gekozen worden voor een wijzigingsplan. Bij het gedeeltelijk herzien van papieren bestemmingsplannen kunnen geen nieuwe bestemmingen worden vastgesteld en kunnen bestemmingen niet worden gewijzigd. In dit geval is er sprake van een gewijzigde bestemming waardoor een nieuw (digitaal) bestemmingsplan moeten worden gemaakt op basis van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening.

1.4.2 Voorbereidingsbesluiten

Binnen het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan "Het Lang Noord" is momenteel een voorbereidingsbesluit van kracht ("Voorbereidingsbesluit diverse woongebieden 2011"). Dit voorbereidingsbesluit is door de gemeenteraad van Enschede genomen in zijn vergadering van 24 januari 2011 en is in werking getreden op 3 februari 2011. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel het voorkomen van een ongewenste ruimtelijke ontwikkeling. Deze ongewenste ruimtelijke ontwikkeling betreft de verbouw van woonpanden tot zelfstandige woonstudio's. Met name de hobbykamerwoningen komen hiervoor in aanmerking. Dit is ongewenst vanwege de nadelige effecten op de woonomgeving. Vooral de leefbaarheid en het woon- en leefklimaat komen onder druk te staan. Hierbij kan worden gedacht aan een ongewenste toename van geluidhinder, parkeerdruk en overlastgevende situaties voor de directe omgeving.

Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat in Het Lang Noord de splitsing van woningen in zelfstandige woonstudio's niet mogelijk is. De parkeerdruk zal vanuit dit oogpunt dan ook niet verder toenemen en volstaan kan worden met de aanleg van 78 extra parkeerplaatsen om aan de huidige parkeernorm te voldoen.