direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur
Plan: Josink Es, herziening 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20103048-0003

2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur

2.1.1 Algemene beschrijving plangebied

Het plangebied "Josink Es, herziening 3" ligt op een van de geplande bedrijventerreinen van stadsdeel West. Het betreft een modern gemengd bedrijventerrein, met een opbouw dat wordt bepaald door de bestaande, kleinschalige houtwallenstructuur van de voormalige es en de aanwezige boerderijen. Deze zijn ruimtelijk in het concept geïntegreerd.

Het bedrijventerrein kent een duurzame, groene overgangszone (beekzone) tussen de bedrijvigheid en de woonwijk langs de Bruggertstraat.

Zowel functioneel als ruimtelijk is het plangebied het verbindende element tussen de naar buiten uitwaaierende woonwijken en werkgebieden enerzijds en het historische stadscentrum anderzijds. Het gebied vervult een aantal centrale, verzorgende taken wat betreft bestuur en administratie, detailhandel, cultuur en ontspanning, medische dienstverlening, educatie, verkeer en vervoer.

De in het plangebied aanwezige 2 bestaande panden hebben een ondersteunende functie (vergader- en presentatieruimte ed.). Het betreft hier karakteristieke, voormalig agrarische schuren die geheel opgeknapt zijn.

2.1.2 Buurtkarakteristieken

Het plangebied van het bestemmingsplan "Josink Es, herziening 3" maakt onderdeel uit van het Europese Interreg IIc-project dat gericht is op duurzame ontwikkeling. Dat houdt in dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt op dit bedrijventerrein. Duurzaamheid houdt in dat een integrale afweging wordt gemaakt tussen economische, sociale en ecologische (incl. milieu-) aspecten. aandacht voor duurzaamheid krijgt vorm in onder meer de volgende punten:

  • het volgen van de es-structuur bij de inrichting van het terrein;
  • het zoveel mogelijk in tact laten van de kenmerkende geologische opbouw van de ondergrond;
  • de bestaande houtwallen inpassen;
  • ontwikkelen van het terrein met een gesloten grondbalans;
  • het infiltreren van schoon hemelwater;
  • het inzetten en versterken van kapitale beplanting als structurerend element;
  • het aanleggen van collectieve parkeerplaatsen;
  • Het opzetten van parkmanagement zodat in organisatorische sfeer maximale invulling wordt gegeven kan worden aan duurzame potenties.