direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur
Plan: Pijpenstraat 22-26
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20101457-0003

2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur

In deze subparagraaf wordt nader ingegaan op de stedenbouwkundige structuur, de verkeersstructuur.

2.1.1 Algemene gebiedsbeschrijving

Het plangebied maakt deel uit van het binnensingelgebied van de stad Enschede en is gelegen aan de westzijde van het historisch stadshart van Enschede. Door diverse stadsuitbreidingen en de snelle toename van het inwoneraantal van de stad vanaf het einde van de 19e eeuw, ontwikkelde het binnensingelgebied zich tot het centrale stadsdeel van Enschede. Zowel functioneel als ruimtelijk is het binnensingelgebied het samenbindende element tussen het stadscentrum enerzijds en de naar buiten uitwaaierende woonwijken en industriegebieden anderzijds. Het gebied vervult een aantal centrale, verzorgende taken wat betreft bestuur en administratie, detailhandel, cultuur en ontspanning, medische dienstverlening, educatie, verkeer en vervoer. Door zijn omvang is het binnensingelgebied ook een uitgesproken woongebied met veel inwoners.

2.1.2 Ruimtelijke structuur

Huidige situatie

Het complex met de 18 zorgwoningen en de commerciële ruimte zal gerealiseerd worden aan de Pijpenstraat 22-26. Eind jaren 70 zijn de panden die zich op deze locatie bevonden gesloopt. De betreffende gronden liggen sindsdien braak. De locatie vormt een ongewenste doorbreking van de straatwand aan zowel de zijde van de Pijpenstraat, als de In de Hagen-zijde.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20101457-0003_0004.png"

Afbeelding huidige situatie

Nieuwe situatie

De realisatie van het complex zal leiden tot een herstel van de straatwand aan zowel de zijde van de Pijpenstraat als aan de zijde van In de Hoven. Het complex zal zodanig worden uitgevoerd dat het geen achterkantsituatie zal kennen. De combinatie van detailhandelsactiviteiten op de begane grond en een woonfunctie op de verdiepingen sluit goed aan met de omliggende panden in het stadscentrum.

Het historisch centrum en zijn directe omgeving kan gekarakteriseerd worden als 'centrummilieu': veel gestapelde bebouwing in een hoge dichtheid. Dakterrassen, patio's en balkons dienen als privé-buitenruimte. De bebouwing bestaat uit een mix van middelhoog- tot hoogbouw. De locatie leent zich derhalve voor een invulling met een grootstedelijk, modern vormgegeven, middelhoog gebouw. Het ontwerp van het te realiseren complex is dan ook goedgekeurd door Welstand.

2.1.3 Verkeersstructuur

Verkeerssituatie

Het plangebied bevindt zich binnen het stadserf. Het stadserf is een gebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Via een beperkt aantal ingangen is het voor vergunninghouders mogelijk het gebied in te rijden om enkel te laden en te lossen, want er geldt 24 uur per dag een parkeerverbod. Gedurende de venstertijd tussen s'morgens 7.00 uur en 11.00 uur is er voor een ieder gelegenheid om in het gebied te laden en te lossen.

Het plangebied, gelegen tussen het genoemde stadserf en de centrumring, is aangewezen als 30 km-gebied. In dit gebied is er enkel sprake van bestemmingsverkeer en de intensiteit is dan ook bijzonder laag.

Parkeren

Voor bestaande situaties geldt dat het aantal parkeermogelijkheden minimaal gehandhaafd moet blijven. Voor nieuwe functies wordt uitgegaan van parkeerrichtlijnen, zoals vastgesteld zijn in het kader van het geactualiseerde Mobiliteitsplan 2004-2015. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op aanbevelingen van het CROW.

De zorgwoningen zijn bedoeld voor bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking. Er behoeven derhalve geen parkeerplaatsen voor de bewoners te worden gerealiseerd. De benodigde 3 parkeerplaatsen voor het verzorgend personeel kunnen niet op eigen terrein worden gerealiseerd. Deze 3 parkeerplaatsen dienen in een nabij gelegen parkeergarage te worden gehuurd. De benodigde parkeerplaatsen voor de gebruikers van de commerciële ruimte dienen eveneens gezocht te worden in nabijgelegen parkeergarages.