direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100861-0004

3.3 Gemeentelijk beleid

Hieronder wordt ingegaan op het gemeentelijk beleid, specifiek van belang voor het herzieningsgebied en omgeving.

3.3.1 Toekomstvisie Enschede 2020

Op 17 december 2007 heeft de gemeenteraad van Enschede de Toekomstvisie Enschede 2020 vastgesteld. De Toekomstvisie Enschede 2020 beoogt richting te geven aan het gemeentelijk beleid tot 2020. Dat betekent dat zij in ieder geval aan twee kenmerken moet voldoen: zij moet richting geven en zij moet inspireren. Volgens de Toekomstvisie dient er voor worden gezorgd, dat Enschede in 2020:

 • Een zeer sterke centrumpositie heeft in de Euregio met grootstedelijke allure en top culturele uitstraling;
 • Een zeer sterke werkgelegenheidsfunctie heeft in de Euregio en een goed opgeleide beroepsbevolking;
 • Groen en duurzaam onlosmakelijk verbonden heeft met het leven in Enschede;
 • Sociale stijging en binding heeft gerealiseerd voor haar bewoners;
 • Het imago heeft van Europese kennisstad.

Meer concreet geeft de Toekomstvisie jaarlijks richting aan het opstellen van de Kadernota, die weer richting geeft aan het opstellen van de programmabegroting. Ofwel: de Toekomstvisie is de top van de gemeentelijke beleidspiramide. Een top die tot 2020 behouden blijft, waarbij de basis jaarlijks wordt gewijzigd. De Kadernota 2008 is op 2 juli 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze is uitgewerkt in de programmabegroting 2008-2011, die op 12 november 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld. In beide documenten werken veel van de ambities uit de Toekomstvisie door. De debatten over de Toekomstvisie waren immers volop aan de gang ten tijde van het opstellen van de Kadernota. De drie strategische opgaven die in deze documenten zijn uitgewerkt: "Enschede werkt", "Stad Enschede" en "Ons Enschede" zijn dan ook een eerste belangrijke stap in de realisatie van de Toekomstvisie.

3.3.2 Gids Buitenkans

Op 23 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Enschede de nota "Buitenkans, gids voor het buitengebied" vastgesteld. Deze gids beschrijft o.a. de waarden van het Enschedese buitengebied en laat deze op een begrijpelijke wijze zien. Enerzijds kan de gemeente ruimtelijke ingrepen toetsen aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit, anderzijds kunnen bewoners en belanghebbenden inspiratie en kennis opdoen voor eventuele plannen in dit gebied. Ook maakt de gids ontwikkelingen mogelijk die kunnen bijdragen aan het handhaven en versterken van de kwaliteiten van het buitengebied. De ambitie is om de huidige waarden en identiteiten te bewaren en deze richtinggevend te laten zijn bij ontwikkelingen en initiatieven. Dit betekent dat het Enschedese buitengebied:

 • kwalitatief hoogwaardig moet zijn in de zin van landschappelijke identiteit en diversiteit, beleefbaar cultureel erfgoed en grote ecologische waarden;
 • vitaal en leefbaar moet zijn met voldoende perspectieven voor economische activiteiten;
 • beleefbaar en toegankelijk moet zijn voor de Enschedese stedeling en andere bezoekers;
 • een gebied moet zijn waar men rust, ruimte, stilte en duisternis kan ervaren.


Kijkend naar het beleid zoals bepaald in de gids "Buitenkans" aangaande de beoogde ontwikkelingen in het plangebied dan zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Voor voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (VAB), zijnde een waardevolle schuur, gelegen op een erf zijn de volgende functies toegestaan: wonen, werken, recreatie en toerisme. Voorbehoud is onder andere dat er geen aantasting van het karakter van het erf plaatsvindt en dat de nieuwe functie alleen binnen het VAB mag worden uitgeoefend.
 • In de VAB zijn uitsluitend bedrijven toegestaan uit de categorieën 1,2 en 3 van de staat van inrichtingen, die in het bestemmingsplan Buitengebied wordt opgenomen.
 • Voor deze ontwikkeling geldt dat verdergaande verstening van het buitengebied moet worden tegengegaan en andere (nieuwe) functies niet ten koste mogen gaan van de toekomstmogelijkheden van de landbouw.

De plannen van een landgoedontvangstcentrum en het verbouwen van de schuur de Schöppe tot woning zijn in overeenstemming met de gids "Buitenkans".