direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur
Plan: Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100861-0004

2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur

2.1.1 Algemene beschrijving plangebied

In het buitengebied zijn verschillende gebieden met vergelijkbare onderdelen van het landschap terug te vinden. Dit zijn gebieden met dezelfde kenmerken en een duidelijke eigen identiteit, in de Gids Buitenkans (zie paragraaf 3.3.2) ook wel landschapstypen genoemd. Boekelerhofweg 75 ligt in het gebied aangeduid als "Oude hoevenlandschap".

De kenmerken van het landschapstypen "Oud hoevenlandschap" is ondermeer dat er een samenhangend ensemble is van boerderij en erfbeplanting.


afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100861-0004_0008.jpg"

2.1.2 Ruimtelijke structuur


2.1.1 Bebouwingsstructuur

In het landschapstype "Oude erven" is er verschil in het voor en achtererf. De geschiedenis is afleesbaar in de architectuur van de bebouwing. Er is weinig afgebakende priveruimte en de erfinrichting is functioneel met weinig versiering.

Ontwikkelingen welke de bebouwingsstructuur verbeteren zijn ondermeer het verbeteren van de erfinrichting, verbeteren van de historische kwaliteit, versterking van erfbeplanting en met name gebruik van inheemse boomsoorten. Ontwikkelingen die niet wenselijk zijn en afbreuk doen aan het landschapstypen "Oude hoevenlandschap - Oude erven" zijn ondermeer; het maken van afgebakende privé-tuinen, het maken van een afscheiding door hekken en hoge hagen; aanleggen van grote gazons; het gebruik van overdadig hekwerk en verlichting en zodanige veranderingen aan te brengen dat het de verhoudingen van het erf verstoord raken.


afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100861-0004_0009.jpg"

Zicht vanaf de bosrand op het erf en de Boekelerhofweg.


2.1.2 Verkeersstructuur

De verkeersstructuur volgt de afwisselende ruimtelijke inrichting, waarbij de verschillende vormen elkaar afwisselen (rechte lanen en kronkelende wegen rondom bospercelen). De Boekelerhofweg is een lokale verbindingsweg die aantakt op het stedelijke wegennetwerk van Enschede. Er loopt een sluipverkeersroute over het landgoed.2.1.3 Groen- en waterstructuur

Bebossing, bebouwing en agrarische gronden wisselen elkaar af. Het landschap wordt getypeerd door verschillen in voedselrijkdom en vochtigheid. Het Hof te Boekelo ligt in de periferie van de Twekkelerbeek in het kleinschalig coulisselandschap. De oorspronkelijke opzet van het landgoed is nog in het landschap herkenbaar. Met name de laan met dubbele bomenrij in oost-west richting valt als centraal bindend element op. Haaks op deze hoofdas lopen een aantal lanen met bomen waartussen weilanden, enkele bosschages en de erven zijn gelegen. Het geheel heeft te kampen met een aantal recente problemen. Zo heeft de aanleg van de snelweg het watersysteem verstoord waardoor verdroging is ontstaan. Door de ontwikkelingen in de landbouwsector hebben verschillende pachtboeren hun agrarische bedrijven beëindigd en staan erven leeg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100861-0004_0010.jpg"


Boekelerhofweg met dubbele bomenrij.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100861-0004_0011.jpg"

Boekelerbeek nabij het erf.


2.2 Functionele karakteristieken en structuur

Zoals op figuur 4 (uitsnede plankaart geldend bestemmingsplan) zichtbaar is, hebben de omliggende gebouwen de gastbestemming "Wonen" of zijn nog in gebruik voor agrarische doeleinden. De omliggende gronden zijn veelal ook in gebruik voor agrarische doeleinden, afgewisseld met bosgebieden.