direct naar inhoud van 8.2 Vooroverleg
Plan: Boddenkamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100466-0002

8.2 Vooroverleg

Krachtens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) pleegt het college van Burgemeester en Wethouders overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp van het bestemmingsplan "Boddenkamp" voorgelegd aan de provincie Overijssel, het Waterschap Regge en Dinkel, de VROM-Inspectie, Connexxion, de klankbordgroep Spoorzone, de Federatie Centrumondernemers Enschede, wijkraad Lasonder-Zeggelt en de brandweer Enschede.

Van de binnengekomen reacties en het gemeentelijk commentaar is een verslag gemaakt, dat als bijlage 7 aan de plantoelichting is toegevoegd.