direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Boddenkamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100466-0002

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Het hoofddoel van dit bestemmingsplan is de gewenste toekomstige situatie planologisch-juridisch vast te leggen. Het bestemmingsplan "Boddenkamp" betreft een globaal ontwikkelingsgericht bestemmingsplan. Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkelingen in het gebied tussen de Deurningerstraat en de Hengelosestraat mogelijk te maken incl de HOV-as.

Financieel

De ontwikkelingen die binnen dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden hebben alleen betrekking op de gronden in eigendom van de gemeente Enschede. Een exploitatieplan is derhalve niet noodzakelijk. De te maken kosten worden gedekt vanuit de grondexploitatie Boddenkamp zoals deze op 29 mei 2006 door de raad is vastgesteld en welke jaarlijks geactualiseerd wordt binnen het meerjarenperspectief grondbedrijf. Eventuele mee- of tegenvallers zullen verrekend worden met de reserveposities van de gemeente Enschede.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande is de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan "Boddenkamp" voldoende aangetoond.