direct naar inhoud van 4.3 Ontwikkelingsmogelijkheden volgens Gids 'Sprekend Enschede'
Plan: Boddenkamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100466-0002

4.3 Ontwikkelingsmogelijkheden volgens Gids 'Sprekend Enschede'

De Gids geeft de ontwikkelmogelijkheden weer die de gemeente wenselijk vindt en wil stimuleren in de stad Enschede en in de wijken en buurten. In de Gids legt de gemeente per gebied vast hoe belangrijk de bestaande ruimtelijke kwaliteit van een wijk of een buurt wordt gevonden, hoe de ruimtelijke hoofdopzet er uitziet, hoe de wijk is ingericht en functioneert en of dat een uitgangspunt is voor toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt de grondhouding genoemd. Op basis van de grondhouding worden randvoorwaarden opgenomen voor wat in een bepaald gebied gewenst is. In dat opzicht fungeert de Gids als toetsings-, en ontwikkelingskader voor nieuwe initiatieven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100466-0002_0018.jpg"

Figuur 16: Algemene kaart grondhoudingen Gids ruimtelijke kwaliteit

In de Gids is voor het projectgebied "Boddenkamp" de grondhouding vernieuwen opgenomen. Dit betekent dat ruimtelijke initiatieven een nieuwe ruimtelijke hoofdopzet en samenhang dienen te introduceren. De ruimtelijke hoofdopzet van deze buurt is als volgt te karakteriseren:

 • grote diversiteit in bebouwingsvormen zowel in schaal als in architectuur, waarbij grootschalige complexen het beeld domineren;
 • stedelijk compact woonmilieu;
 • monumentale erfgoederen: de Enschedese Muziekschool en de voormalige Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel;
 • een hoge mate aan functiemenging, binnenstedelijke bedrijvenlocaties (historisch gegroeid);
 • troosteloze indruk door braakliggend terrein en leegstaande panden.

De buurt is gelegen tussen de stedelijke structuurdragers Boddenkampsingel, Hengelosestraat en de Deurningerstraat. Aan deze straten is een grote diversiteit aan bebouwingsvormen herkenbaar, zowel in schaal, architectuur als in functie. De Kottendijk is een oud lint dat het gebied op wijkniveau met de rest van de stad verbindt. Het lint is als lijn in het gebied herkenbaar. De nog herkenbare lijn van het tracé van de oude spoorlijn naar Oldenzaal doorsnijdt het gebied.

Hierbij dient ten aanzien van de grondhouding vernieuwen rekening te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden:

 • binnenstedelijk woongebied met overwegend kleinschalige grondgebonden stadswoningen en voor een gedeelte grootschalige wooncomplexen in gesloten bouwblokken;
 • de bebouwing langs de Deurningerstraat nabij het centrum is grootschaliger dan de bebouwing richting de Boddenkampsingel;
 • de bebouwing richting de Boddenkampsingel past zich aan aan de kenmerken van de lintbebouwing (kleine korrel, herkenbare eenheden);
 • de Raiffeisenstraat is de scheidingslijn: grootschalige bebouwing richting de binnenstad en kleinschalige bebouwing richting de singel;
 • reserveren oude spoorlijn als eventueel tracĂ© voor het HOV richting het noorden;
 • herstel van de Kottendijk als oud lint ter stimulering van de vervlechting met het woongebied ten noorden van de singel;
 • streven naar een groene inrichting van de openbare ruimte ter versterking van de samenhang met de parken in de aangrenzende wijken;
 • aan de randen van het gebied de stedelijke structuurdragers herkenbaar houden;
 • respecteren van de unieke en karakteristieke singelpanden met een kap aan de Boddenkampsingel;
 • ruimte voor kennisintensieve bedrijvigheid;
 • nadruk op detailhandel aan de Deurningerstraat;
 • mogelijkheid tot werken in de stedelijke villa's aan de Boddenkampsingel.