direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur
Plan: Boddenkamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100466-0002

2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur

In deze subparagraaf wordt nader ingegaan op de stedenbouwkundige structuur, de verkeersstructuur en de groen- en waterstructuur.

2.1.1 Algemene gebiedsbeschrijving

De wijk Boddenkamp ligt tussen de Hengelosestraat, Boddenkampsingel en Deurningerstraat. De Boddenkamp is een strategische plek tussen het stadscentrum en de uitlopers van het buitengebied, de zogeheten 'groene wig' (Van Heekpark). Boddenkamp ligt op een steenworp afstand van het geheel vernieuwde Roombeek. Het plangebied betreft een deel van de wijk Boddenkamp, in grote lijnen het gebied tussen de Boddenkampstraat en de voormalige spoorlijn. Om een goed beeld te geven van de situatie in Boddenkamp volgt hier een beschrijving van de totale wijk.

2.1.2 Ruimtelijke structuur

Aan de Hengelosestraat, de kaarsrechte weg naar Hengelo, staan monumentale villa's. Enkele van deze villa's worden nog bewoond. Over het algemeen zijn hierin kantoren, kleine bedrijven en op een enkel punt detailhandel gevestigd.

De Boddenkampsingel heeft als belangrijkste kenmerk de zeer karakteristieke openbare ruimte met het specifieke dubbele wegprofiel en de monumentale bomenrij in het midden. De bebouwing is deels kleinschalig, deels met villa's. Aan de Boddenkampsingel staan fraaie beeldbepalende gebouwen, zoals de panden waar voorheen de Muziekschool en de Ambachtsschool in gevestigd waren.

De licht slingerende Deurningerstraat is een radiaal met lintbebouwing, waar oud en nieuw naast elkaar staan. Hier bevinden zich de meeste winkels. Deze worden afgewisseld met woonhuizen en bedrijven.

Het karakter van Boddenkamp laat zich niet eenvoudig omschrijven aangezien de buurt ruimtelijk geen samenhangend geheel is. In de Boddenkamp bevinden zich, ten westen van het plangebied, onder andere al gewaardeerde woonstraten met enkele industriële relicten. Centraal in de wijk had Connexxion hier tot voor kort een busremise in gebruik. Momenteel ligt dit terrein braak. In de hele Boddenkamp is een sterke menging van functies te zien. Winkels, woningen, kantoren en bedrijven staan door elkaar. Er is daarnaast ook een grote diversiteit in bouwvolumes. De veelal lage woonhuizen worden overschaduwd door gebouwen als de Rabobank en het ITC.

Het terrein waar de remise stond, vormt een belangrijk deel van het plangebied. Ten zuiden van de voormalige remise ligt een interessant bosje, dat door de jaren heen is ontstaan.

Ten oosten van het plangebied wordt het beeld bepaald door de oude melkfabriek – een bijzonder industrieel erfgoed- , het kantoor van de Rabobank en de hal waarin de Welkoop is gevestigd. De Raiffeisenstraat is een brede straat, die slecht is ingericht. In het gebied dat begrensd wordt door de Raiffeisenstraat, Hengelosestraat en Deurningerstraat wordt gewoond en is een aantal maatschappelijke instellingen en detailhandel gevestigd, deels in prachtige monumentale panden. Tot voor kort was het binnenterrein in gebruik door een autogarage.

Uit oude kaarten van het gebied blijkt dat de Deurningerstraat en ook de Kottendijk toen belangrijke uitvalswegen waren. Omstreeks 1915 werd de spoorlijn richting Lonneker aangelegd. Nog iets later werd de singel aangelegd. Nu is de spoorlijn nog wel herkenbaar als lijn in het gebied, maar is niet meer als zodanig in gebruik.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100466-0002_0003.jpg"

Figuur 3: Braakliggende voormalige bedrijfsterreinen, Boddenkampstraat

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100466-0002_0004.jpg"

Figuur 4: Voormalige bedrijfsbebouwing

2.1.3 Verkeersstructuur

Huidige situatie

Het plangebied wordt omsloten door belangrijke verkeersaders op stadsniveau, te weten de Boddenkampsingel, de Deurningerstraat, de Raiffeisenstraat en de Hengelosestraat (het gedeelte van die straat dat deel uitmaakt van de zgn. 'Centrumring'). Voor deze hoofdstructuurwegen geldt een maximum snelheid van 50 km/ uur. De overige straten in de buurt Boddenkamp zijn ingericht als 30 km/uur wegen. Binnen de verblijfsgebieden is het streven naar verkeersveiligheid, leefbaarheid en beperking van het autoverkeer bepalend voor de inrichting van de openbare ruimte.

In het profiel van de Hengelosestraat is het tracé van de west-as in het netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer opgenomen.

Parkeren

Voor bestaande situaties geldt dat het aantal parkeermogelijkheden minimaal gehandhaafd blijft. Voor nieuwe functies zal worden uitgegaan van parkeerrichtlijnen zoals die vastgesteld zijn in het kader van het geactualiseerde Mobiliteitsplan 2004-2015. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op aanbevelingen van het CROW.

Voor nieuwe functies geldt dat de parkeervoorzieningen zoveel mogelijk worden gerealiseerd op eigen terrein. Afhankelijk van de te realiseren functie zal daarnaast voor bezoekers parkeerplaatsen op openbaar terrein beschikbaar moeten zijn.

Toekomstige situatie

In het Mobiliteitsplan beschrijft de gemeente Enschede haar verkeersbeleid. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) heeft een belangrijke positie in dit beleidsplan. HOV in de richtingen oost, west, zuid en noord zijn ontwikkelingen die bijdragen aan het waarborgen van de bereikbaarheid van met name de binnenstad van Enschede. Dit stelsel van vrije busbanen is noodzakelijk om ook op de lange termijn een goede doorstroming van en bereikbaarheid met het openbaar vervoer te kunnen garanderen.

Bij de planvorming voor de HOV noord en west is, vanaf het NS station naar Lonneker, via het tracé van de voormalige spoorlijnverbinding Enschede-Lonneker, ruimte gereserveerd voor de aanleg van de HOV noord en het langzame verkeer. De HOV noord buigt ter hoogte van de voormalige, opgeheven spoorlijn Enschede-Lonneker noordwaarts af en doorsnijdt het oostelijk gebied van het wijkdeel Boddenkamp.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100466-0002_0005.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100466-0002_0006.jpg"

Figuur 5: Kaart verkeersstructuur

2.1.4 Groenstructuur

Huidige situatie

Het belangrijkste groen in de Boddenkamp is een bosje ten zuiden van de oude busremise. Bij dit bosje staat onder andere een rij oude acacia's die waardevol zijn. Verder heeft het plangebied her en der verspreid enkele solitaire bomen. In het gebied komen geen noemenswaardige laanstructuren voor.

Gewenste ontwikkeling

Om de Boddenkamp eenheid te geven zal qua groen voornamelijk nieuwe laanstructuren worden toegevoegd. De belangrijkste zal de bomenstructuur zijn langs de nieuwe HOV-baan. Deze lijn zal door middel van bomen nog krachtiger worden. Verder krijgen de woonstraten in de Boddenkamp nieuwe bomen.

Voor zowel andere groenelementen en het spelen voor kinderen zal in de Boddenkamp ruimte worden gecreëerd mddels buurtgroen.

Het bestaande bosje wordt waar mogelijk ingepast in het buurtgroen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100466-0002_0007.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100466-0002_0008.jpg"

Figuur 6: Kaart groen- en waterstructuur