direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer - Openbaar vervoer
Plan: Boddenkamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100466-0002

Artikel 3 Verkeer - Openbaar vervoer

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer - Openbaar vervoer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. (de aanleg en instandhouding van) een weg ten behoeve van het openbaar vervoer;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. groenstroken;
  • d. nutsvoorzieningen;
  • e. bij deze doeleinden behorende bouwwerken en andere werken.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op de voor “Verkeer - Openbaar vervoer” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 3.1.

3.2.2 Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. De bouwhoogte van bouwwerken voor bewegwijzering, beveiliging en regeling van het verkeer alsmede lichtmasten mag maximaal 10 meter bedragen;
  • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 meter bedragen.

3.2.3 Nutsvoorzieningen

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2.2 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen de volgende bepalingen:

  • a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m² bedragen;
  • b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen.

3.2.4 Bestaande bebouwing

Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 3.2.1, 3.2.2 en/of 3.2.3 mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd.