direct naar inhoud van 8.2 Vooroverleg
Plan: Enschede-Noord - herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093439-0004

8.2 Vooroverleg

Krachtens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) pleegt het college van Burgemeester en Wethouders overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Gezien de ligging en beperkte omvang van het project (en daardoor het ontbreken van belangen die in het geding zijn) wordt afgezien van verder vooroverleg met andere overheidsorganen als bedoeld in artikel 3.1.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Wel ontvangen de provincie Overijssel, het waterschap Regge en Dinkel en de VROM-Inspectie een digitale kennisgeving van het als ontwerp terinzage leggen van het bestemmingsplan "Enschede-Noord - herziening 1".