direct naar inhoud van 5.2 Ontwikkelingsmogelijkheden volgens Gids 'Sprekend Enschede'
Plan: Enschede-Noord - herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093439-0004

5.2 Ontwikkelingsmogelijkheden volgens Gids 'Sprekend Enschede'

De nota 'Sprekend Enschede, Gids voor ruimtelijke kwaliteit' beoogt de ontwikkelpotentie van de stad en de wijken weer te geven. In dat kader wordt een beeld weergegeven van alle ontwikkelmogelijkheden in de stad en in de wijken en buurten die de gemeente wenselijk vindt en wil stimuleren. Door de gids als beleidsnota vast te stellen, kan deze het ontwikkelingsgerichte deel gaan vormen in het ruimtelijk beleid van de gemeente Enschede: kader en uitgangspunt voor de ruimtelijke onderbouwing van afzonderlijke herzieningen. In de gids legt de gemeente vast hoe belangrijk de bestaande kwaliteit van een wijk of een buurt wordt gevonden, hoe de hoofdopzet eruit ziet, hoe de wijk is ingericht en functioneert en of dat een uitgangspunt is voor toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt de grondhouding genoemd.

In de gids wordt gewerkt met een grondhouding voor geografisch afgebakende gebieden. Een grondhouding geeft dus aan hoe de gemeente aankijkt tegen de ruimtelijke kwaliteit van dat gebied. Is die kwaliteit de moeite waard, kan deze nog jaren mee of is grondige vernieuwing gewenst. Op basis van de grondhouding worden randvoorwaarden opgenomen voor wat op een plek is toegestaan en wat niet. De gids onderscheidt vier grondhoudingen, namelijk:

Respecteren:

Ruimtelijke initiatieven dienen de bestaande kwaliteiten van een gebied als uitgangspunt te nemen en te versterken. Nieuwe ontwikkelingen in gebieden met de grondhouding 'respecteren' moeten in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • aanpassen aan en inpassen in de huidige situatie;
 • ondersteunen van het huidige ruimtelijke concept;
 • ondersteunen en versterken van de bestaande ruimtelijke structuur;
 • aanpassen aan de omgeving van het plangebied.

Respecteren met gericht vernieuwen:

Ruimtelijke initiatieven dienen overwegend de bestaande kwaliteiten van een gebied als uitgangspunt te nemen en te versterken. Vernieuwing kan gericht in het plangebied plaatsvinden. Nieuwe ontwikkelingen in gebieden met de grondhouding 'Respecteren met gericht vernieuwen' moeten in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • handhaven van het ruimtelijke concept met vernieuwing van accenten;
 • handhaven van de bestaande ruimtelijke opzet met (bescheiden) vernieuwing van objecten, stedelijke ruimten;
 • handhaven van de bestaande functies, met bescheiden toevoegen van nieuwe functies.

Vernieuwing met gerichtg respecteren:

Ruimtelijke initiatieven dienen overwegend te breken met de bestaande kwaliteiten van een gebied. Nieuwe ontwikkelingen in gebieden met de grondhouding 'vernieuwen met gericht respecteren' moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • vernieuwen van het ruimtelijke concept met behoud van objecten;
 • vernieuwen van de ruimtelijke opzet met conservering van objecten;
 • vernieuwing van functies met behoud van enkele bestaande functies.

Vernieuwing:

Ruimtelijke initiatieven dienen te breken met de bestaande kwaliteiten van een gebied. De bestaande opzet mist kwaliteit en een volledig nieuwe opzet gaat de kwaliteit bepalen. Nieuwe ontwikkelingen in gebieden met de grondhouding 'vernieuwen' moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • vernieuwen en veranderen van het huidige ruimtelijke concept;
 • introduceren van een nieuwe ruimtelijke opzet en structuur;
 • introduceren van een nieuw functioneel programma.

De Nota “Sprekend Enschede” heeft de openbare voorbereidingsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht doorlopen en is op 13 februari 2006 door de gemeenteraad vastgesteld.

Sprekend Enschede in relatie tot het plangebied

In het plangebied geldt de grondhouding 'respecteren met gericht vernieuwen'. Nieuwe plannen dienen zich te voegen naar de bestaande ruimtelijke hoofdopzet. Enkele elementen kunnen gericht vernieuwd worden.

Nadere randvoorwaarden respecteren

Vorm

 • respecteren van de hoofdopzet van de stempels
 • respecteren van de hiërarchie van ruimte
 • respecteren van hoogbouw op accentpunten, met name de woontorens rond het winkelcentrum
 • respecteren van afwijkende losstaande bouwvormen die niet binnen de stempelstructuur vallen
 • respecteren van rechtlijnige stratenpatroon met een onderverdeling in ontsluitingsstraten en woonstraten
 • respecteren van plantsoenen in de ‘stempels’

Functie

 • respecteren van de functie en clustering van voorzieningen als detailhandel, horeca, onderwijs, sport, (woon)zorgvoorzieningen, etcetera in het wijkwinkelcentrum
 • respecteren van de hoofdfunctie wonen (en werken–aan–huis) in de ’stempels'
 • respecteren van de ligging en functie van het wijkpark

Gericht te vernieuwen elementen

Vorm

 • ruimtelijke samenhang met de groene (Oldenzaalse) wig versterken
 • hoogbouw op accentpunten rond het (winkel)centrum toevoegen
 • woningtypologie vernieuwen
 • de rooilijn en bebouwingstypologie langs hoofd– en buurtwegen versterken
 • streven naar een wijkwinkelcentrum Deppenbroek dat meer ‘een gezicht’ naar de wijk heeft (functies aan de buitenkant van het complex)
 • opzet en inrichting van het wijkpark Deppenbroek vernieuwen door ‘wigpatroon’ duidelijk vorm te geven en aan te laten sluiten op de bestaande groene wig richting het centrum
 • inrichting van het wijkpark laten aansluiten op de bleken
 • de Lijsterstraat als ‘groene laan van Noord’ versterken, laanplanting doorzetten