direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur
Plan: Enschede-Noord - herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093439-0004

2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur

2.1.1 Algemene beschrijving plangebied

De landschapsbuurten van Deppenbroek zijn een typisch voorbeeld van een stempelwijk vanuit de wederopbouwperiode. De wijk ligt een ruimtelijk concept ten grondslag dat nog herkenbaar is.

2.1.2 Ruimtelijke structuur

De stempelstructuur van de landschapsbuurten wordt gekenmerkt door een opeenvolging van bebouwing en openbare ruimte in een orthogonaal opzet. De rooilijn staat evenwijdig of loodrecht met de straat zodat tussen de gebouwen overwegend kleine groen gebieden ontstaan. Deze semi-openbare ruimte hebben een bijzonder belang voor het functioneren van het concept. De kleine parkjes fungeren als ontmoetings- en verblijfsgebiedjes voor de buurtjes die rond zo'n groen gebied bestaan. De huidige inrichting en beleving van de groene gebieden kent een matige kwaliteit waardoor de gebruikswaarde laag is. De inrichting bestaat voornamelijk uit grasvelden met een boom en struiken.

Het ruimtelijke stratenpatroon c.q. de openbare ruimte langs de wegen volgt de orthogonale stempelstructuur door een raster van hiërarchische wegen. De ruimtelijke hiërarchie ondersteunt erbij de verschillende functies van de wegen als hoofdontsluiting, buurtontsluiting en woonstraat. De buurtstraten lopen in west-oost richting, de woonstraten in noord-zuid richting. Een uitzonderingen ervan is de zogenaamde Boulevard van Noord. Deze noord-zuid as verbindt de twee winkelcentra van Deppenbroek en Mekkelholt en loopt verder naar de Deurningerstraat. De herkenbaarheid en continuïteit van deze ruimtelijke hiërarchie wordt bepaalt door de verticale elementen (bebouwing, bomen) en de horizontale elementen (profielen, verharding, groenstroken). De bebouwingsrooilijn dient in principe deze hiërarchie te volgen. Dit houdt in dat op kruisingen van ruimte van verschillende hiërarchische orde, de bebouwingsrooilijn de richting van de ruimte met de hoogste hiërarchie volgt. Op kruisingen van ruimte met dezelfde hiërarchie dient een gelijkheid in bebouwingsrooilijnen te ontstaan. In Deppenbroek is geen duidelijke rooilijnhiërarchie. Hier spelen de horizontale elementen en de beplanting langs de straten een belangrijke rol om de hiërarchie te verduidelijken. Dit geldt met name voor de structuurdragers Lijsterstraat en de Boulevard van Noord.


Deppenbroek bestaat volledig uit een stempelstructuur. Aan de randen van een buurt overheerst een open bouwmassa, binnen het gebied is het eerder gesloten en introvert. Deze mate van aaneengeslotenheid is beeldbepalend voor de stempelstructuur. In noord-zuid richting staan overwegend rijenwoningen met twee bouwlagen en een kap waardoor een gesloten straatwand ontstaat. De rooilijn van de rijenwoningen volgt steeds de straat. Door loodrechte (portiek)flats in drie tot vier lagen worden de kleine groen gebiedjes gecreëerd. De hoogte en wandvorming zijn nodig en te behouden om deze semi-openbare ruimten te vatten.

Infrastructuur

De huidige autowegenstructuur in Enschede-Noord bestaat voornamelijk uit een rasterpatroon van noord-zuid en oost-west gericht stelsel van asfalt- en klinkerwegen. De Oldenzaalsestraat en de Deurningerstraat zijn onderdeel van het hoofdwegennet en zijn noord-zuid gericht. In het wegencategoriseringsplan is de functie (en maximumsnelheid) aan de afzonderlijke gemeentelijke wegen toegekend.

Groen

In Deppenbroek is relatief veel groen in de woonomgeving aanwezig, zeker in vergelijking met andere delen van Enschede-Noord. De karakteristiek van het groen wordt bepaald door groepen grote bomen in de wijk. Het groen in Deppenbroek is echter veelal "kijkgroen" en geen "gebruiksgroen". De Lijsterstraat wordt ook wel de groene Laan van Noord genoemd om het groene karakter van profiel. De groene laan vormt een belangrijke groene fietsverbinding met de noordwestelijke en noordoostelijke groene lob. Een "wijkpark" is in de omgeving van het winkelcentrum Deppenbroek in aanzet aanwezig, maar dient te worden versterkt. Daarnaast zijn in het plangebied aanknopingspunten aanwezig, die een aanleiding vormen om aldaar een groenvoorziening aan te leggen, zodat beter aan de behoefte aan groen kan worden voldaan.