direct naar inhoud van 1.4 Geldende juridische regelingen
Plan: Enschede-Noord - herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093439-0004

1.4 Geldende juridische regelingen

1.4.1 Bestemmingsplannen

Voor het gebied van onderhavig bestemmingsplan “Enschede-Noord - herziening 1” geldt momenteel het bestemmingsplan Enschede-Noord. Dit bestemmingsplan is op 30 oktober 2006 door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld en op 19 juni 2007 door Gedeputeerde Staten van Overijssel gedeeltelijk goedgekeurd. Het bestemmingsplan is middels uitspraak van de Raad van State op 10 september 2008 onherroepelijk geworden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20093439-0004_0003.png"

Figuur 3: uitsnede plankaart bestemmingsplan Enschede-Noord

Voor een aantal kleine gebieden binnen het plangebied gelden de volgende juridische regelingen:

Groen

De gronden, op de kaart aangewezen voor "Groenvoorzieningen", zijn bestemd voor:

  • (de aanleg en instandhouding van) groenstroken, waterpartijen, -lopen, -bergingen, wadi's, infiltratiestroken en andere voorzieningen in het kader van de waterbeheersing;
  • in- en uitritten, wandel- en fietspaden;
  • parkeervoorzieningen;
  • speelvoorzieningen;
  • nutsvoorzieningen, genoemd in de categorieën 1 en 2 uit de hoofdrubriek Nutsvoorzieningen van de bij de voorschriften behorende bijlage A;

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, straatmeubilair en andere werken.

Maatschappelijk

De gronden, op de kaart aangewezen voor "Maatschappelijke voorzieningen", zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen uit categorie 1 van de in bijlage A van de voorschriften onder de hoofdrubriek Maatschappelijke voorzieningen genoemde voorzieningen met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen, zoals in- en uitritten, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen, genoemd in de categorieën 1 en 2 uit de hoofdrubriek Nutsvoorzieningen van de bij de voorschriften behorende bijlage A.


Groeiplaats bomen

De gronden, op de plankaart aangeduid als "Groeiplaats bomen", zijn, naast de andere op de kaart voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het beheer en bescherming van bomen.