direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene procedureregels
Plan: Enschede-Noord - herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093439-0004

Artikel 10 Algemene procedureregels

10.1 Procedureregels Ontheffing

Bij toepassing van een ontheffingsbevoegheid, zoals bedoeld in deze regels, worden de volgende procedureregels in acht genomen:

  • a. het ontwerpbesluit ligt met de daarop betrekking hebbende stukken gedurende twee weken voor een ieder ter inzage;
  • b. burgemeester en wethouders maken de onder a bedoelde terinzagelegging tevoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, bekend;
  • c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de onder a genoemde termijn bij burgemeester en wethouders zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te brengen;
  • d. indien tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren zijn gebracht, wordt het besluit tot het al dan niet verlenen van de ontheffing met redenen omkleed;
  • e. burgemeester en wethouders maken het besluit tot het al dan niet verlenen van ontheffing bekend aan de aanvrager en eventuele indieners van zienswijzen.

10.2 Procedureregels Wijziging

Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, zoals bedoeld in deze regels, gelden de procedureregels zoals voorgeschreven in artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, met dien verstande dat:

  • a. indien het een besluit op aanvraag betreft, burgemeester en wethouders de aanvrager zo nodig in de gelegenheid stellen te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen;
  • b. indien tegen het ontwerp-besluit zienswijzen naar voren zijn gebracht, het besluit tot het al dan niet vaststellen van de wijziging met redenen wordt omkleed;
  • c. burgemeester en wethouders het besluit tot het al dan niet vaststellen van de wijziging bekend maken aan de aanvrager en eventuele indieners van zienswijzen.