direct naar inhoud van 1.4 Geldende juridische regelingen
Plan: Diekman - Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093398-0004

1.4 Geldende juridische regelingen

1.4.1 Bestemmingsplannen

Voor het plangebied van onderhavig bestemmingsplan “Diekman - Sport” geldt momenteel het bestemmingsplan "Het Diekman". Het bestemmingsplan "Het Diekman" is op 18 oktober 1999 door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld en op 30 mei 2000 door gedeputeerde staten van Overijssel (gedeeltelijk) goedgekeurd. Het gedeelte waaraan goedkeuring is onthouden heeft geen betrekking op het onderhavige projectgebied. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 27 april 2001 het tegen het goedkeuringsbesluit gerichte beroep ongegrond verklaard.

Met dit bestemmingsplan is onder meer voorzien in woningbouw en in de uitbreiding van bestaande en de oprichting van nieuwe sportfaciliteiten. Het plangebied ligt in een gebied met als basisbestemming 'Sport- en speldoeleinden' (artikel 7).


De gronden op de kaart aangewezen voor 'Sport- en speldoeleinden' zijn bestemd voor het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken en de inrichting van terreinen ten behoeve van sport- en spelinrichtingen. Daarbij gaat het om sport- en spelinrichtingen, die in de bij de voorschriften van het bestemmingsplan behorende Staat van sport- en spelinrichtingen zijn opgenomen.


Op de bestemmingsplankaart wordt een onderscheid gemaakt in zones voor verschillende categorieën sport- en spelinrichtingen. Voor deze categorieën gelden specifieke in acht te nemen afstanden ten opzichte van woningen. Voor de basisbestemming is een bouwregeling opgenomen. Er is onder andere opgenomen dat uitsluitend mag worden gebouwd ten dienste van de in het plan opgenomen basisbestemming. Tevens is opgenomen, dat gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "Bebouwingszone sport- en speldoeleinden". De hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 12 meter.


Naast de basisbestemming zijn de gronden van 'Sport- en speldoeleinden', uitsluitend voor zover de gronden daartoe op de plankaart nader zijn aangeduid, als medebestemming tevens bestemd voor:

  • Kantoren (Ka)
  • Maatschappelijke doeleinden (Ma)
  • Bedrijven tot en met categorie 2 (Be2)

Doel hiervan is een bestaande niet-conflicterende medebestemming aan te wijzen binnen de basisbestemming (artikel 7.2.1 van de voorschriften).

1.4.2 Vrijstellingen

Voor een aantal kleine gebieden binnen het plangebied zijn artikel 19 WRO procedures doorlopen, waarmee vrijstelling van het geldende bestemmingsplan is verleend:

  • J.J. van Deinselaan 28 (Starworld), bouwen van een vrijetijdsgebouw (20080188 BWT).
  • J.J. van Deinselaan 32 (De Rots en Het Schip), bouwen van een ZMOK-school (20073512 BWT).