direct naar inhoud van Artikel 5 Sport
Plan: Diekman - Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093398-0004

Artikel 5 Sport

5.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor “Sport” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. sportvoorzieningen, die zijn genoemd in de categorieën 1 en 2 uit de hoofdgroep Sport van de bij deze regels behorende Lijst van Bedrijfstypen (bijlage 1), alsmede een sporthal, met uitzondering van risicovolle inrichtingen;
  • 2. niet-zelfstandige horeca;
  • 3. additionele maatschappelijke voorzieningen, die zijn genoemd in de categorieën 1 en 2 uit de hoofdgroep Maatschappelijk van de bij deze regels behorende Lijst van Bedrijfstypen (bijlage 1);
  • 4. bij deze doeleinden behorende bouwwerken, terreinen en voorzieningen, zoals kantines, kleedruimtes, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op de voor “Sport” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 5.1.

5.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "minimale-maximale bouwhoogte" dient minimaal de aangegeven bouwhoogte te worden gebouwd en mag tevens de maximale bouwhoogte niet worden overschreden;

5.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. bijbehorende bouwwerken mogen buiten het bouwvlak uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd tot maximaal 50 m²;
 • c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 4,5 meter bedragen;

5.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van niet eerder genoemde overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten en vlaggenmasten mag maximaal 10 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van lichtmasten mag maximaal 18 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 8 meter bedragen.

5.2.5 Nutsvoorzieningen

In afwijking van het bepaalde in de leden 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.4 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m² bedragen;
 • b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen.

5.2.6 Bestaande bebouwing

Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 en/of 5.2.5 mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. lid 5.2.1, voor de bouw van gebouwen ten behoeve van de vestiging van een sportvoorziening dan wel wijziging of aanpassing van een bestaande sportvoorziening in een sportvoorziening, die niet is genoemd in bijlage 1 van deze regels dan wel is genoemd in één categorie hoger, mits die sportvoorziening, gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de volgens lid 5.1, onder a, op die locatie toegestane sportvoorzieningen;
 • b. lid 5.2.3, onder a, voor een gezamenlijk oppervlak van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak tot maximaal 75 m², mits het bebouwingspercentage niet meer bedraagt dan 50%;
 • c. lid 5.2.4, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 meter;
 • d. lid 5.2.6, voor het vervangen en/of uitbreiden van bestaande gebouwen die zijn gesitueerd buiten het bouwvlak met een vergroting die niet meer bedraagt dan 15% van de oppervlakte van die gebouwen onder de voorwaarden dat:
  • 1. de uitbreiding van het gebouw uitsluitend op de begane grond wordt gerealiseerd;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet toenemen.

De in dit lid genoemde afwijkingen worden uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de woonsituatie;
 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. lid 5.1, onder a, ten behoeve van de vestiging van een sportvoorziening dan wel wijziging of aanpassing van een bestaande sportvoorziening in een sportvoorziening, die niet is genoemd in de hoofdgroep Sport van bijlage 1 van deze regels dan wel is genoemd in één categorie hoger, mits die sportvoorziening, gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de volgens lid 5.1, onder a, op die locatie toegestane sportvoorzieningen;
 • b. lid 5.1, onder a, ten behoeve van de vestiging van aan de hoofdfunctie sport ondergeschikte en ondersteunende detailhandel.