direct naar inhoud van 5.3 Geluid
Plan: Boeldershoek 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20092736-0004

5.3 Geluid

Ten behoeve van het bestemmingsplan Boeldershoek 2009 is een geluidparagraaf opgesteld6(Bestemmingsplan afvalverwerking Boeldershoek milieuaspect geluid) die voor de huidige en toekomstige situatie ingaat op de aspecten industrielawaai (geluid door industriële activiteiten) en verkeerslawaai (geluid vanwege het verkeer op de openbare weg). Overige geluidsaspecten zijn niet aan de orde.

In het geluidonderzoek is uitgegaan van de vestiging van een puinbreker op het terrein van Twence, hiertoe zou de Oude Hengelose Dijk/Strootbeekweg opgewaardeerd worden. De vestiging en daarmee de opwaardering van de Oude Hengelose Dijk/Strootbeekweg vinden geen doorgang. Het geluidonderzoek omvat dan ook een ruimere variant dan de situatie die middels dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt wordt.

5.3.1 Industriegeluid

Het op de bestemmingsplankaart aangegeven gebied met de bestemming 'Bedrijf - Afval en energie - West' en de bestemming 'Bedrijf- Afval en energie - Oost' maakt deel uit van een industrieterrein dat van een geluidzone industrielawaai, als bedoeld in de Wet geluidhinder, is voorzien. De grenzen van deze geluidzone liggen buiten het bestemmingsplan en zijn dan ook niet zichtbaar op de verbeelding. Het gezoneerde industrieterrein Twentekanaal omvat meerdere industriële terreinen buiten de verbeelding/plankaart. De overige terreinen liggen ten noordwesten van het plangebied. De zone is vastgesteld voor het gehele industrieterrein Twentekanaal.

De vastgestelde (geluid)zone houdt in dat de som van de geluidbelasting van alle bedrijven op het industrieterrein Twentekanaal (inclusief het gebied binnen het nu voorliggende bestemmingsplan) op de grens van de zone niet meer mag bedragen dan 50, 45, en 40 dB(A) tijdens respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De zone wordt beheerd door de gemeente Hengelo. Bij de afgifte van nieuwe vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer dient de geluidzone in acht te worden genomen. De zonebeheerder ziet hierop toe. De geluidzone legt daarmee zowel de huidige als toekomstige geluidbelasting naar de omgeving vast.

Autonome ontwikkeling

Het gebied met de bestemming 'Bedrijf - Afval en energie - West' en de bestemming 'Bedrijf - Afval en energie - Oost' binnen dit bestemmingsplan kan wat autonome ontwikkeling betreft worden onderverdeeld in twee deelgebieden. Binnen beide gebieden is een industriële invulling voorzien. Gebied 1 omvat het gebied industrieterrein Twentekanaal, gebied 2 omvat de Boeldershoek. De te verwachten geluidsbelasting vanwege beide delen is vrij recentelijk in beeld gebracht, de rekenresultaten staan in Bijlage 1. Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege deelgebied 1 en 2 op de geluidzone maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Tevens blijkt dat de verdeling van de geluidruimte over beide deelgebieden niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Toekomst

In het plangebied worden afval en energie gerelateerde activiteiten toegestaan tot en met milieucategorie 4.2. Nieuwe m.e.r.plichtige activiteiten en activiteiten waarvoor een passende beoordeling dient te worden uitgevoerd zijn niet toegestaan. De systematiek van 'van buiten naar binnen' is ook voor het milieuaspect geluid toegepast. De gevoelige bestemmingen in de omgeving bepalen daarmee de ruimte voor ontwikkelingen.

Momenteel worden de exploitatiemogelijkheden van het industrieterrein niet alleen door de gekozen systematiek bepaald maar vooral door de ligging van de huidige geluidzone. Immers voor iedere nieuwe activiteit dient een milieuvergunning te worden aangevraagd waarbij de aangevraagde geluidruimte inpasbaar moet zijn binnen de voor het gehele industrieterrein gereserveerde geluidruimte. Daar de ter beschikking staande geluidruimte op een aantal beoordelingspunten op de geluidzone geheel door bestaande bedrijven al wordt ingenomen, kunnen nieuwe bedrijfsactiviteiten binnen het industrieterrein alleen worden vergund door:

  • vergaande geluidreductie van nieuwe activiteiten waardoor hun bijdrage op de zonegrens minimaal wordt;
  • het treffen van maatregelen bij bestaande bedrijven;
  • eventuele mutaties op het industrieterrein;
  • het verruimen van de zone.

5.3.2 Verkeersgeluid

Ten aanzien van het milieuaspect verkeersgeluid wordt uitsluitend de bijdrage van het verkeer over de openbare wegen bedoeld. Het verkeer op de terreinen van bedrijven binnen het plangebied is al beschouwd als onderdeel van industriegeluid, dit betekent dat de geluidbijdrage vanwege verkeer binnen de inrichtingen is gebonden aan de grenswaarden zoals genoemd in de vergunningen Wet milieubeheer. Dit behoeft in het kader van het bestemmingsplan geen verdere aandacht.

Algemeen/toetsing

Het kader voor het vaststellen en beoordelen van geluid ten gevolge van wegverkeer is vastgesteld in de Wet geluidhinder. Deze wet maakt onderscheid tussen bestaande, reconstructie en nieuwe situaties. Van een nieuwe situatie is sprake bij aanleg van nieuwe wegen en/of de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen.

In het plan zijn diverse wegen gelegen waar geen sprake is van fysieke verandering van de huidige (bestaande) toestand. In de zin van de Wet geluidhinder worden deze wegen als 'bestaande situaties' beschouwd.

De bij het onderzoek betrokken wegen zijn:

  • Oude Hengelosedijk/Strootbeekweg, in huidige en toekomstige situatie (in het geluidonderzoek is de opwaardering van deze weg beschouwd, deze opwaardering vindt niet plaats);
  • Boldershoekweg en Diamantstraat, in huidige en toekomstige toestand, rekening houdend met de autonome groei van verkeer;
  • Rijksweg 35, in huidige en toekomstige toestand, rekening houdend met de autonome groei van verkeer.

De geluidbelasting van overige wegen grenzend aan het plangebied, zoals Grote Veldweg, wordt niet beschouwd. Reden hiervoor is dat de ontwikkelingen in het plangebied niet van invloed zijn op de verkeersintensiteiten en de beperkte geluidinvloed van deze wegen. Vanwege de relatief grote invloed van de geluidsituatie vanwege Rijksweg 35 is deze weg wel beschouwd.

Uitgangspunten berekeningen

Berekeningen zijn verricht met behulp van methode SRM1 (standaardrekenmethode 1). Deze methode houdt geen rekening met afscherming. De methode is toegepast voor het berekenen van de ligging van geluidcontouren.

Relevante informatie voor het berekenen van de geluidbelasting van wegen bestaat onder meer uit de intensiteit (aantallen voertuigen) en het percentage vrachtverkeer.

Rekenresultaten

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek als bedoeld in artikel 110g bedraagt met de inwerkingtreding van het 'Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2006' geregeld in artikel 3.7:

  • 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
  • 5 dB voor de overige wegen.

De genoemde waarden betreffen Lden waarden, inclusief correctie volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Tabel 5.1 Rekenresultaten Lden (ligging geluidcontouren in meters berekend vanaf hart weg)

Weg   Huidige situaties   Toekomstige toestand  
  48 dB   53 dB   63 dB   48 dB   53 dB   63 dB  
Rijksweg 35   640   320   68   698   360   78  
Diamantstraat   85   36   3   135   59   8,5  
Boldershoekweg   63   26   -   68   28   -  
Oude Hengelose Dijk/ Strootbeekweg   16   4   -   17   5   -  

Er is sprake van een zogenaamde bestaande situatie. Voor deze bestaande situaties vindt geen toetsing aan normen verbonden aan de Wet geluidhinder plaats.