direct naar inhoud van Artikel 9 Leiding - Hoogspanningsverbinding
Plan: Boeldershoek 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20092736-0004

Artikel 9 Leiding - Hoogspanningsverbinding

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Leiding - Hoogspanningsverbinding" aangewezen gronden zijn primair bestemd voor de instandhouding en het beheer van de op of in deze gronden voorkomende hoogspanningsleidingen.

9.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening, tot een bouwhoogte van maximaal 70 m.

9.3 Afwijking van de bouwregels

Bevoegd gezag is bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 9.2 met inachtneming van de volgende regels:

 • a. een afwijking kan slechts worden toegestaan voor bouwwerken, voor zover deze zijn toegestaan op grond van de regels van de andere bestemmingen, waarmee de dubbelbestemming samenvalt;
 • b. voordat een besluit over afwijking wordt genomen, hoort het bevoegd gezag de betreffende leidingbeheerder.

9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
 • a. Het is verboden op de voor “Leiding - Hoogspanningsverbinding” bestemde gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de veiligheid kunnen schaden of de continuïteit van de energievoorziening in gevaar kunnen brengen:
  • 1. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting en/of bomen;
  • 2. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur;
  • 3. het opslaan van materialen of stoffen, die onder bepaalde omstandigheden gevaar van brand of explosie kunnen opleveren;
  • 4. het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven of anderszins wijzigen in maaiveld- en weghoogte.
 • b. Het onder a vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die:
  • 1. het normale onderhoud of beheer betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt;
  • 3. mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden.
 • c. De werken en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de hoogspanningsverbinding en/of energievoorziening ontstaat of kan ontstaan.
 • d. Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld onder a, wordt het advies ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

9.5 Specifieke procedureregels
 • a. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt.
 • b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.