direct naar inhoud van Artikel 8 Leiding - Hoogspanning
Plan: Boeldershoek 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20092736-0004

Artikel 8 Leiding - Hoogspanning

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Leiding - Hoogspanning" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van ondergrondse hoogspanningsverbindingen.

8.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot een bouwhoogte van maximaal 3 m.

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de milieusituatie;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

8.4 Afwijking van de bouwregels

Bevoegd gezag is bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 8.2 met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de afwijking kan slechts worden toegestaan voor bouwwerken, voor zover deze zijn toegestaan op grond van de regels van de andere bestemmingen, waarmee de dubbelbestemming samenvalt;
 • b. de afwijking is slechts toelaatbaar indien er geen onevenredige aantasting plaats van het doelmatig functioneren van de leiding en voor zover door de werken en werkzaamheden geen veiligheidsrisico's ontstaan en de leidingen niet worden aangetast;
 • c. voordat een besluit tot over afwijking wordt genomen, hoort het bevoegd gezag de betreffende leidingbeheerder.

8.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
 • a. Het is verboden op de voor “Leiding - Hoogspanning” bestemde gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de veiligheid kunnen schaden of de continuïteit van de energievoorziening in gevaar kunnen brengen:
  • 1. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
  • 2. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
  • 3. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem;
  • 4. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
  • 5. het vellen of rooien van houtgewas.
 • b. Het onder a vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die:
  • 1. het normale onderhoud of beheer betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt;
  • 3. mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden.
 • c. De werken en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de hoogspanningsverbinding en/of energievoorziening ontstaat of kan ontstaan.
 • d. Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld onder a, wordt het advies ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

8.6 Specifieke procedureregels
 • a. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt.
 • b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.