direct naar inhoud van Artikel 7 Leiding - Gas
Plan: Boeldershoek 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20092736-0004

Artikel 7 Leiding - Gas

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Leiding - Gas" aangewezen gronden zijn primair bestemd als veiligheidszone vanwege de op of in deze gronden voorkomende hoofdgasleiding(en).

7.2 Bouwregels
 • a. Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de gasleiding(en), tot een bouwhoogte van maximaal 3 m.
 • b. Binnen de bestemming zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan.

7.3 Afwijking van de bouwregels

Bevoegd gezag is bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 7.2, onder b, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de afwijking kan slechts worden toegestaan voor beperkt kwetsbare bouwwerken, voor zover deze zijn toegestaan op grond van de regels van de andere bestemmingen, waarmee de dubbelbestemming samenvalt;
 • b. voordat een besluit over afwijking wordt genomen, hoort het bevoegd gezag de betreffende leidingbeheerder.

7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
 • a. Het is verboden op de voor “Leiding – Gas” bestemde gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de veiligheid kunnen schaden of de continuïteit van de energievoorziening in gevaar kunnen brengen:
  • 1. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
  • 2. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
  • 3. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
  • 4. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
  • 5. het indrijven van voorwerpen in de grond.
 • b. Het in onder a bedoelde verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer van de gasleiding betreffen, of die reeds is uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt.
 • c. De werken en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de gasleiding en/of energievoorziening ontstaat of kan ontstaan.
 • d. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld onder a, wordt het advies ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

7.5 Specifieke procedureregels
 • a. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt.
 • b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.