direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer
Plan: Boeldershoek 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20092736-0004

Artikel 6 Verkeer

6.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor “Verkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. wegen en toegangswegen;
  • 2. voet- en fietspaden;
  • 3. viaducten en bruggen;
  • 4. parkeervoorzieningen;
  • 5. groenvoorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
  • 6. geluidwerende voorzieningen;
  • 7. nutsvoorzieningen;
  • 8. bij deze doeleinden behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, straatmeubilair en andere werken.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op de voor “Verkeer” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 6.1.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. De bouwhoogte van bouwwerken voor bewegwijzering, beveiliging en regeling van het verkeer, leidingen, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter bedragen;
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen.

6.2.3 Nutsvoorzieningen

In afwijking van het bepaalde in lid 6.2.2 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen.

6.2.4 Bestaande bebouwing

Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 6.2.1, 6.2.2 en/of 6.2.3 mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd.

6.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
 • a. Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:
  • 1. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van beplantingen;
  • 2. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse (buis)leidingen voor transport van stoffen voor algemene nutsdoeleinden;
  • 3. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning van delfstoffen, water en andere bodemschatten;
  • 4. het veroorzaken van ontploffingen in de grond;
 • b. Het onder a vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die:
  • 1. het normale onderhoud of beheer betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt;
  • 3. mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden.
 • c. De werken of werkzaamheden als bedoeld in sub a, onder 2, 3 en 4, zijn slechts toelaatbaar:
  • 1. indien en voor zover het Staatstoezicht op de Mijnen heeft geadviseerd over de te verwachten veiligheidsrisico's als gevolg van bodeminstabiliteit in relatie tot de perceelslocatie en verwachte levensduur van het werk.