direct naar inhoud van 5.3 Projecten en nieuwe initiatieven
Plan: Ribbelt Stokhorst 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20091662-0002

5.3 Projecten en nieuwe initiatieven

Het bestemmingsplan “Ribbelt Stokhorst 2011” is overwegend conserverend van aard. Dat betekent dat in principe de bestaande situatie wordt vastgelegd. Eventuele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden echter in het nieuwe bestemmingsplan rechtstreeks meegenomen, indien de uitwerking van de plannen zodanig concreet is dat met een redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de ruimtelijke invulling binnen de geldigheidsduur van dit bestemmingsplan (10 jaar) plaats vindt.

De planvorming voor de (her)ontwikkelingslocatie van het winkelcentrum Stokhorst is thans zodanig ontwikkeld dat een passende juridisch-planologische regeling kan worden opgenomen. Voor deze nieuwe ruimtelijke ontwikkeling geldt dat hiervoor een afzonderlijke planologische procedure (herziening bestemmingsplan dan wel zelfstandige projectprocedure ingevolge artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) noodzakelijk is.

Hieronder volgt een korte toelichtende beschrijving van het project voor de herstructurering van het winkelcentrum Stokhorst.

Herontwikkeling Centrum Stokhorst

Het huidige winkelcentrum functioneert niet meer naar behoren. De bebouwing is gedateerd en er is sprake van een toenemende leegstand.

Na een eerste verkennende haalbaarheidsstudie in 2002 wordt gewerkt aan een plan voor het realiseren van een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig nieuw wijkwinkelcentrum. Dit nieuwe centrum zal voorzien in de behoefte van winkelruimten, ruimten voor dienstverlening, zorg en maximaal woningen. Voor meer informatie is de ruimtelijke onderbouwing zonder bijbehorenden bijlagen als bijlage 6 opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20091662-0002_0029.jpeg"

Compositieafbeelding van de nieuwe situatie.

Kleine ontwikkelingen in het bestemmingsplan.

Uitbreiding Tenniscentrum TVVS nabij de Annemoonstraat en Magnoliastraat met een nieuw verenigingsgebouw. Op de plankaart wordt de functieaanduiding "naschoolse opvang" opgenomen. Dit betekent dat in het nieuwe verenigingsgebouw naschoolse opvang mogelijk wordt.

Het uitbreiden van een woning aan de Twickellaan 16 met woonruimte onder de tuin. Het huis is gebouwd door Mondriaan en in overleg is besloten om geen bebouwing toe te voegen aan het huis, maar te kiezen voor een ondergrondse uitbreiding. Gekozen is om in de planregels maatwerk te leveren zodat een woonkelder in de tuin mogelijk wordt. De woonkelder krijgt een maximale oppervlakte van 275 m2 .

Renovatie 195 woningen Schreurs-Erve Flora Domijn

Domijn is momenteel bezig een plan te ontwikkelen voor een zeer grote renovatie aan 195 woningen in de bloemen buurt Schreurs-erve. De woningen zijn gesitueerd aan de Laaressingel, Floraparkstraat, Hyachintstraat, Asterstraat, Geraniumstraat en de Minkmaatstraat. Als werknaam bij ons bekend als Flora Domijn.

De woningen zijn omstreeks 1928 gebouwd in opdracht van Woningcorporatie Patrimonium. Dit project is ontworpen door Architectenbureau v.d. Lijke & Mink te Enschede. Ook bekend van o.a. De Wachters van Roombeek en de Boekelosche Stoombleekerij. Zij hebben met name in twente diverse kerken, fabriekspanden en scholen gerealiseerd. Daarnaast hebben ze ongeveer 900 volkswoningen gerealiseerd in Borne, Almelo, Hengelo, Glanerbrug en Enschede.

Deze woningen zijn niet als rijksmonument aangemerkt en staan ook niet op de lijst van gemeentelijke monumenten. Toch zijn het bijzonderde woningen met waardevolle karakteristieke elementen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het fraaie metselwerk bij entree partijen, schuttingen en ramen. De houten bakgoten voorzien van gootklossen. De diversiteit aan verschillende dakkapellen. In totaal zijn er elf verschillende woningtype die zorgen voor een zeer wisselend gevelbeeld door de wijk. Het geeft de wijk een bijzondere plek en het laat een stukje fraai behouden geschiedenis van de wijk Schreurs- Erve zien. Het renovatieplan voorziet ook in het m.n. terugbrengen en herstellen van die karakteristieke elementen.

Naast diverse onderhoudsmaatregelen worden de woningen op energetisch vlak met deze ingreep van een energielabel E – F naar een A- label gebracht.

Om de leefbaarheid in de wijk te versterken heeft Domijn een aantal maatregelen bedacht t.w.:

  • Op een aantal plekken in de wijk zijn in het verleden woon- winkelwoningen gerealiseerd. Bij een vijftal woningen wil Domijn deze functie en bestemming behouden of zelfs weer terug brengen.
  • Om meer verschillende doelgroepen te trekken worden op een zestal locaties in het binnengebied 3 woningen samengevoegd tot 2 woningen.