direct naar inhoud van 4.1 Bodemkwaliteit
Plan: Ribbelt Stokhorst 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20091662-0002

4.1 Bodemkwaliteit

In de provinciale nota "Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen" hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel aangegeven dat gemeenten bij het opstellen van een bestemmingsplan onderzoek moeten verrichten naar de kwaliteit van de gronden binnen het plangebied. Bodemonderzoeken kunnen echter in verschillende gradaties plaatsvinden. Naast de uitvoering van een historisch onderzoek, kan het noodzakelijk zijn een verkennend, of –indien de onderzoeksresultaten daar aanleiding toe geven- zelfs aanvullend bodemonderzoek te laten plaatsvinden in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan.

Op grond van artikel 9 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening moet in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan worden nagegaan of dat plan uitvoerbaar is. De gesteldheid van de bodem kan daarbij een rol spelen.

Het bestemmingsplan 't Ribbelt – Stokhorst 2006 is conserverend van karakter. Hiermee wordt bedoeld dat ten aanzien van dit plan meestal is volstaan met het vastleggen van een bestaande situatie. Vaak betekent dit ook dat de in dit plan geprojecteerde bestemmingen niet wezenlijk afwijken van die in het geldende bestemmingsplan. Voor gebieden die in dit bestemmingsplan conserverend zijn bestemd, is een onderzoek naar de bodemgesteldheid achterwege gebleven, omdat de resultaten van een dergelijk onderzoek de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet beïnvloeden.

Bodemonderzoek heeft wel plaatsgevonden voor:

  • 4. in dit plan voorkomende ontwikkellocaties, alsmede voor
  • 5. locaties waar significante uitbreiding van de bebouwing wordt toegestaan, respectievelijk waar wezenlijke functiewijzigingen mogelijk zijn gemaakt.

Onder ontwikkellocaties wordt in dit bestemmingsplan verstaan, locaties waarvoor de realisatie van een project is/wordt voorbereid en ten behoeve waarvan in dit bestemmingsplan een daarvoor geschikte bestemming is opgenomen.

Voor beide type locaties is historisch onderzoek uitgevoerd waarbij met name de informatie afkomstig uit het project landsdekkend beeld is gehanteerd. Dit betekent dat aan de hand van onder andere oude luchtfoto's, hinderwet/milieu-archieven en ondergrondse tanks-dossiers een beeld is verkregen van (potentieel) verontreinigde locaties. Specifiek voor de onder a en b genoemde locaties is tevens gekeken naar reeds bij de gemeente Enschede beschikbare bodem-informatie, zoals eerdere bodemonderzoeken en/of –saneringen.

Ontwikkellocaties

1. Terrein gelegen aan de Oosterstraat:

Historische informatie: Op het terrein zijn diverse bedrijven gevestigd (geweest). Op het perceel Oosterstraat 87/88 is vanaf 1977 een timmerwerkplaats en een houtwarenindustrie aanwezig en op het perceel Oosterstraat 103 is vanaf 1983 een bedrijf aanwezig waar gebreide en gehaakte artikelen maakt. Daarnaast is op het perceel Oosterstraat 108 in het verleden (1971) een benzineservicestation aanwezig geweest, momenteel is daar een autohandel aanwezig.

Bodeminformatie: Binnen deze ontwikkellocatie zijn een viertal bodemonderzoeken ter hoogte van de Oosterstraat 108 uitgevoerd, echter het overige gedeelte van de ontwikkellocatie is niet onderzocht. Het laatste bodemonderzoek ter plaatse van de Oosterstraat 108 is in april 1999 uitgevoerd, aan de hand van dit onderzoek kan gesteld worden dat de bodem plaatselijk sterk is verontreinigd.

Conclusie: Uit hierboven weergegeven informatie blijkt dat de locatie voor zowel historisch activiteiten als voor huidige activiteiten verdacht is. De ontwikkellocatie is deels verkennend en/of nader onderzocht. Deze onderzoeken hebben, kort samengevat, geleid tot de volgende bevindingen: De locatie Oosterstraat 108 is plaatselijk sterk verontreinigd met PAK en dient nader onderzocht te worden. De kosten voor deze werkzaamheden komen ten laste van de ontwikkellaar en/of eigenaar. Opgemerkt dient tevens te worden dat pas een klein deel van deze ontwikkellocatie is onderzocht, de eventuele kosten voor onderzoek dan/wel sanering zijn voor de ontwikkelaar en/of eigenaar.

2. Terrein gelegen aan de Brakerhorst:

Historische informatie: Een deel van het terrein (Pioenstraat 32) is in het verleden in gebruik geweest ten dienste van een drukkerij (1982). Op grond hiervan moet rekening worden gehouden met een verontreiniging van de bodem. Momenteel is op de locatie een winkelcentrum aanwezig.

Bodemonderzoek:

Binnen deze ontwikkellocatie is een bodemonderzoek uitgevoerd, echter de gehele ontwikkellocatie is niet onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek kan gesteld worden dat de bodem niet is verontreinigd.

Conclusie: Uit hierboven weergegeven informatie blijkt dat de locatie voor zowel historisch activiteiten als voor huidige activiteiten verdacht is. Uit reeds uitgevoerd verkennend bodemonderzoek is echter gebleken dat geen sprake is van een zodanige bodemverontreiniging dat dit de financiële uitvoerbaarheid van het plan negatief beïnvloedt. Opgemerkt dient te worden dat pas een klein deel van deze ontwikkellocatie is onderzocht, de eventuele kosten voor onderzoek dan/wel sanering zijn voor de ontwikkelaar en/of eigenaar

Locaties met mogelijkheid tot uitbreiding / functiewijziging

3. Steenweg 26:

Historische informatie: Geen historische informatie aanwezig.

Bodeminformatie: Geen bodemonderzoek aanwezig.

4. Ribbelerbrinkstraat 114:

Historische informatie: Geen historische informatie aanwezig.

Bodeminformatie: Geen bodemonderzoek aanwezig.

5. Elshofplein 7:

Historische informatie: Op de locatie is momenteel een school gevestigd. Daarnaast was op de locatie een ondergrondse HBO-tank aanwezig, deze is reeds verwijderd en gesaneerd.

Bodeminformatie: Geen bodemonderzoek aanwezig.

6. Schreursweg 61-63:

Historische informatie: Op de locaties zijn een tweetal ondergrondse HBO-tanks aanwezig, een van deze tanks is buiten gebruik gesteld en gevuld met zand. De andere tank is verwijderd en gesaneerd. Daarnaast is op de locatie een mogelijk demping aanwezig, dit blijkt uit een luchtfoto van 1944.

Bodeminformatie: Geen bodemonderzoek aanwezig.

7. Floraparkstraat 155:

Historische informatie: Op de locatie is momenteel een school en sporthal aanwezig.

Bodeminformatie: Geen bodemonderzoek aanwezig.

8. Kotkampweg 188:

Historische informatie: Momenteel is op de locatie een school aanwezig.

Bodeminformatie: Binnen deze ontwikkellocatie zijn een tweetal bodemonderzoek uitgevoerd, echter de gehele ontwikkellocatie is niet onderzocht. Aan de hand van deze onderzoeken kan gesteld worden dat de bodem plaatselijk licht is verontreinigd.

9. Hoge Boekelerweg:

Historische informatie: Op de locaties is een gesloopte boerderij aanwezig, dit blijkt uit een luchtfoto van 1978. Momenteel is op de locatie een school aanwezig.

Bodeminformatie: Binnen deze ontwikkellocatie zijn een tweetal bodemonderzoek uitgevoerd, echter de gehele ontwikkellocatie is niet onderzocht. Aan de hand van deze onderzoeken kan gesteld worden dat de bodem plaatselijk licht is verontreinigd.

10. Anemoonstraat 6-20:

Historische informatie: Momenteel is op de locatie een buurtcentrum en een tandheelkundige praktijk aanwezig.

Bodeminformatie: Binnen deze ontwikkellocatie zijn een tweetal bodemonderzoek uitgevoerd, echter de gehele ontwikkellocatie is niet onderzocht. Aan de hand van deze onderzoeken kan gesteld worden dat de bodem plaatselijk licht is verontreinigd.

11. Akeleistraat 2:

Historische informatie: Geen historische informatie aanwezig.

Bodeminformatie: Geen bodemonderzoek aanwezig.

12. Floraparkstraat 97:

Historische informatie: Aan de hand van een luchtfoto van 1961 blijkt dat er mogelijk een tweetal dempingen binnen dit terrein heeft plaats gevonden (Floraparkstraat III en VI).

Bodeminformatie: Geen bodemonderzoek aanwezig.

13. Dotterbloemstraat 75:

Historische informatie: Op de locatie is momenteel een school gevestigd. Daarnaast was op de locatie een ondergrondse HBO-tank aanwezig, deze is reeds verwijderd en gesaneerd.

Bodeminformatie: Geen bodemonderzoek aanwezig.

Conclusie

Een aantal van de hierboven genoemde locaties zijn op basis van historische informatie en/of eerder bodemonderzoek (potentieel) verontreinigd. Dit betekent dat de initiatiefnemer bij plannen tot ontwikkeling en/of uitbreiding en/of functiewijziging rekening moet houden met de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. De financiële uitvoerbaarheid van onderhavig bestemmingsplan wordt echter door bovenstaande informatie niet belemmerd.