direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur
Plan: Ribbelt Stokhorst 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20091662-0002

2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur

2.1.1 Historisch perspectief

De buurten Schreurserve, 't Ribbelt, Stokhorst en Park Stokhorst vormen het stadsdeel aan de oostzijde van Enschede. De ontwikkeling van het stadsdeel Oost start globaal bij de aanleg van het singeltracé. Het singeltracé is toenmalig zodanig gekozen dat een aantal oude toegangswegen naar de stad worden doorsneden. De eerste stadsuitbreidingen in de jaren 20-30 zijn aansluitend aan de singel en langs de oude linten en op de toenmalige beschikbare gemeentegrond van Enschede gerealiseerd De vooroorlogse buurten vormen een schil rond de singel met een uitloop langs de spoorlijn en de linten. Globaal ligt de grens tussen de singel en de Schreursweg, Gladiolenstraat, Ribbelerbrinkstraat en Hoge Boekelerweg.

Na de WO-II tot medio jaren 90 zijn de gebieden tussen de linten en aan de stadsrand volgebouwd. Stokhorst en Park Stokhorst zijn de meest recente uitbreidingsbuurten. Schreurserve en 't Ribbelt (deels) zijn in de jaren 20 en 30 ontstaan

De geleidelijke ontwikkeling van het oostelijk stadsdeel over een periode van circa 70 jaar is terug te vinden in de ruimtelijke opzet van de verschillende buurten. Elke buurt (ruimtelijke eenheid) heeft naar gelang het tijdsvlak van realisatie zijn eigen samenhangende ruimtelijke kenmerken en markante sferen. De diversiteit in de ruimtelijke opzet tussen de buurten is groot. Op enkele plaatsen, met name in 't Ribbelt, is een combinatie van meerdere stijlen terug te vinden. De administratieve indeling van de 4 buurten loopt niet geheel synchroon met de ruimtelijke samenhangende gebieden.

De begrenzing van het plangebied is eveneens duidelijk herkenbaar. De singel, de verdiept liggende spoorlijn, de Oldenzaalsestraat (belangrijke stedelijke invalsweg) en de groene wig en de stadsrand (landelijk gebied) geven het bestemmingsplangebied duidelijke grenzen.

In de ruimtelijke opzet van de verschillende buurten zijn de tijdgebonden ontwerpopvattingen terug te vinden. Schreurserve is grotendeels gebouwd volgens de principes van een tuindorp. In de wederopbouw periode direct na de oorlog wordt de verkavelingopzet volgens het Moderne Bouwen geïntroduceerd In de meest recente uitbreidingen uit de jaren 70 - 90 zijn de buurten opgebouwd uit blokjes woningen rondom kleine hofjes en volgens het "woonerfprincipe" (Park Stokhorst), dan wel volgens het principe van een ruime villawijk (Stokhorst).

2.1.2 Ruimtelijke structuur

In dit onderdeel wordt ingegaan op de stedenbouwkundige hoofdstructuur en de verkeers- en groenstructuur van het plangebied.

2.2.1 Functionele kenmerken

2.2 Stedenbouwkundig kader

In dit onderdeel wordt ingegaan op de stedenbouwkundige hoofdstructuur en de verkeers- en groenstructuur van het plangebied.

2.2.1 Functionele kenmerken

De buurten zijn vooral woonbuurten. In Park Stokhorst, Stokhorst en Scheurserve wordt nagenoeg uitsluitend gewoond en aangevuld met de gebruikelijke voorzieningen, zoals scholen, winkels en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. In 't Ribbelt en met name in het oudere vooroorlogse deel is sprake van enige menging van wonen en werken. Het plangebied heeft daarnaast een groot sportcomplex (noordzijde), grotere schoollocaties, een woonzorgcomplex (beide langs de Floraparkstraat) en diverse verspreid liggende kleine locaties voor scholen, maatschappelijke voorzieningen, detailhandel en kantoren. De enkele bedrijfscomplexen liggen op binnenterreinen. Het gebied is tevens voorzien van een tweetal buurtwinkelcentra.

2.1.3 Buurtkarakteristieken

De buurten zijn vooral woonbuurten. In Park Stokhorst, Stokhorst en Scheurserve wordt nagenoeg uitsluitend gewoond en aangevuld met de gebruikelijke voorzieningen, zoals scholen, winkels en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. In 't Ribbelt en met name in het oudere vooroorlogse deel is sprake van enige menging van wonen en werken. Het plangebied heeft daarnaast een groot sportcomplex (noordzijde), grotere schoollocaties, een woonzorgcomplex (beide langs de Floraparkstraat) en diverse verspreid liggende kleine locaties voor scholen, maatschappelijke voorzieningen, detailhandel en kantoren. De enkele bedrijfscomplexen liggen op binnenterreinen. Het gebied is tevens voorzien van een tweetal buurtwinkelcentra.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20091662-0002_0002.jpg"

Afbeelding 1 sportcomplex

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20091662-0002_0003.jpg"

Afbeelding 2 Winkelcentrum 't Ribbelt

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20091662-0002_0004.jpg"

Afbeelding 3 Winkelcentrum Stokhorst