direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Ribbelt Stokhorst 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20091662-0002

Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer-Verblijfsgebied” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. erftoegangswegen;
 • b. woonerven;
 • c. pleinen;
 • d. voet- en fietspaden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. waterpartijen, -lopen, -bergingen, wadi's, infiltratiestroken en andere voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. straatmeubilair;
 • j. nutsvoorzieningen
 • k. verkeersvoorzieningen;
 • l. bij deze doeleinden behorende bouwwerken en andere werken.
 • m. Ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen - garageboxen" zijn garageboxen toegestaan.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Op de voor “Verkeer-Verblijfsgebied” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 13.1.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. De bouwhoogte van bouwwerken voor bewegwijzering en beveiliging van het verkeer, kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter bedragen;
 • b. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 4 meter bedragen;
 • c. De oppervlakte van speelvoorzieningen mag per bouwwerk maximaal 20 m² bedragen;
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 meter bedragen.

13.2.3 Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte van een garagebox mag maximaal 20 m² bedragen;
 • b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen.

13.2.4 Nutsvoorzieningen

In afwijking van het bepaalde in artikel 13.2.2 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningende volgende bepalingen:

13.2.5 Bestaande bebouwing

Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 13.2.1, 13.2.2 13.2.3 en/of 13.2.4 mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd.