direct naar inhoud van 5.5 Architectuur en beeldkwaliteit
Plan: Kotmanpark-Oost 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090666-0002

5.5 Architectuur en beeldkwaliteit

Zoals hiervoor in hoofdstuk 2 al vermeld is voor het herontwikkelingsgebied rondom de Zuiderval in 1999 een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan vastgesteld dat integraal is opgenomen in de Welstandsnota. Veranderde ruimtelijke en functionele inzichten, ook vanuit de markt, hebben voor enkele deelgebieden, waaronder het oostelijk deel van Kotmanpark, geleid tot een herijking van de oorspronkelijke uitgangspunten. Deze gewijzigde stedenbouwkundige uitgangspunten zijn vertaald in de hiervoor in paragraaf 5.1 al genoemde stedenbouwkundige hoofdopzet voor het oostelijk deel van Kotmanpark. In de stedenbouwkundige hoofdopzet zijn twee deelgebieden te onderscheiden, een noordelijk deel met kantoorgebouwen en een zuidelijk deel met als blikvanger een hotelcomplex en ten zuiden daarvan een kantoorgebouw. Het hotelcomplex en de kantoorgebouwen worden van de Zuiderval gescheiden door een groenpartij met vijver. Dit park is onderdeel van het totale groenplan voor de bedrijven en heeft een duidelijke functionele relatie met de bebouwing (zoals wandelen in de lunchpauze), maar is wel voor alle publiek toegankelijk. De woonwerkwoningen vormen een scherpe grens tussen het woongebied met de vrijstaande woningen aan de westzijde van Kotmanpark en de kantoren en hotel langs de Zuiderval. Het hotel en de kantoorgebouwen langs de Zuiderval vormen losse gebouwen in een overwegend groene omgeving met doorzichten vanuit de woonomgeving richting Zuiderval. De gewijzigde stedenbouwkundige hoofdopzet voor Kotmanpark-Oost maakt deel uit van een in juni 2010 vastgestelde nadere uitwerking van het Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan voor de Zuiderval uit 1999. Onderstaand wordt nader ingegaan op de hoofdlijnen van de gewenste beeldkwaliteit voor het zuidelijke deel, voor zover gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan "Kotmanpark-Oost 1".

Stedenbouwkundige hoofdopzet

Binnen het plangebied "Kotmanpark-Oost 1" worden de oorspronkelijk ter plaatse voorziene kantoorvilla's vervangen door een hotelcomplex, bestaande uit een hoteltoren van ca. 15 bouwlagen op een plintgebouw met restaurant en diverse (o.a. congres-)faciliteiten. De hoteltoren vormt in deze opzet het gewenste hoogte-accent aan de zuidzijde van Kotmanpark en markeert de entree van de Zuiderval vanaf de Rijksweg A35. Ten opzichte van het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan is hiermee het hoogte-accent in noordelijke richting opgeschoven. De zuidelijke kavel, het voormalige hoogte-accent, is nu bestemd voor een kantoorgebouw dat niet zozeer door de hoogte maar veeleer door aansprekende architectuur beeldbepalend moet worden.

Architectuur:

Het architectonisch ontwerp van het hotel/restaurant moet kritisch worden beoordeeld om het kwalitatieve karakter te waarborgen. Het moet nadrukkelijk een complex met een bijzondere architectonische uitstraling aan de Zuiderval worden. De combinatie van een brede onderbouw en een hoge bovenbouw ("Breitfusstype") vragen om een gedegen afweging in de verhoudingen. Beide volumes moeten architectonisch één geheel vormen, goed in verhouding staan en elegant ogen. Het is niet de bedoeling dat het twee totaal verschillende volumes worden.

Beeldkwaliteit

In het oorspronkelijke Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan uit 1999 wordt voor het gehele gebied "Kotmanpark-Oost" gesproken over 'kantoorvilla's' met een uitstraling en materiaalgebruik: "transparant, lichte kleuren en veel glas". Tevens wordt gedacht aan een "villa-achtige uitstraling", wat onder meer bereikt moet worden met "ruime dakoverstekken". In de openbare ruimte is de afscheiding van de parkeerterreinen met hoge hagen belangrijk. De gewijzigde stedenbouwkundige hoofdopzet voor Kotmanpark-Oost leidt ook tot een aanpassing van de eisen ten aanzien van beeldkwaliteit. Uitgangspunt voor het hotel/restaurant is dat deze in zijn verschijningsvorm licht en transparant oogt, met grote glaspartijen. Daarbij is het niet de bedoeling dat een volledig glazen gebouw wordt gerealiseerd. De glasvlakken mogen afgewisseld worden door dichte vlakken en kunnen bijvoorbeeld in delen van de gevel van de bovenbouw zitten, maar ook in de onderbouw. Markante elementen, zoals balkons of luifels, moeten het gebouw verlevendigen. In materiaal- en kleurgebruik moet het hotel/restaurant in relatie worden gezien ten opzichte van de reeds gerealiseerde woon/werkwoningen (in donkere baksteen) in het westen, het reeds gerealiseerde Mobiland (in aluminium en glas) in het oosten, het in uitvoering zijnde woongebouw (in glas en zilvergrijstinten) ten noorden van de geprojecteerde noordelijke kantoorgebouwen en de drie geprojecteerde kantoorgebouwen (in glas en lichte gevelelementen) direct ten noorden van de locatie van het hotel/restaurant. Er kan gekozen worden uit een breed palet van materialen: (veel) glas, aluminium of staal en lichte beton, natuursteen of baksteen.