direct naar inhoud van 5.2 Inrichting openbare ruimte
Plan: Kotmanpark-Oost 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090666-0002

5.2 Inrichting openbare ruimte

Groenzone rondom de oude landweg

Structuurbepalend in de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte is de bestaande oude landweg, die momenteel de Rottumerooglaan aan de zuidzijde en de Wethouder Beversstraat aan de noordzijde met elkaar verbindt. Deze oude landweg, met daarlangs voornamelijk een aantal oude eiken en essen, zal als een belangrijk bestaand ruimtelijk element en in opgeknapte vorm worden gehandhaafd. De landweg krijgt een fiets- en wandelfunctie. Het hotelcomplex komt aan de oostzijde van deze groenzone, aan de westzijde is reeds een voetpad langs de aldaar gesitueerde woningen gerealiseerd. Het beoogde beeld voor deze groenzone is een open boombeplanting, die wordt gevormd door de te handhaven vitale oude bomen (met name aan de noord- en zuidzijde) met daartussen de aanplant van nieuwe bomen, met daaronder gras. Door het bijplanten van nieuwe bomen wordt de bestaande bomenstructuur versterkt en krijgt de voormalige landweg het aanzien van een bomenlaantje. Hiermee wordt tevens de noord-zuid gerichte hoofdontsluiting van het oostelijk deel van Kotmanpark ruimtelijk versterkt. De restanten van de voormalige Willemsbeek langs de landweg worden gehandhaafd, uitgebreid en bij de verdere planuitwerking in de groenzone geïntegreerd. De groenzone vormt de overgang tussen het hotelcomplex langs de Zuiderval en de reeds gerealiseerde woonbebouwing ten westen van de oude landweg. De oostrand van de groenzone zal met onderbeplanting een sterkere bufferfunctie krijgen. Ter hoogte van het hotel/restaurant wordt de groenzone versterkt met een 4 meter breed talud met een hoogte van ca. 1,20 meter boven maaiveld. Hierdoor wordt het terrein rondom het hotel, met geparkeerde auto's en laad- en losbewegingen, zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Daarnaast is het ook van belang dat door de toevoeging van groenaanplant de uitstraling van de groenzone als structuurdrager wordt versterkt. Het parkeerterrein van het hotelcomplex krijgt een groene invulling met hagen en bomen, dit voorkomt een stenige uitstraling en geeft bovendien qua beleving meer rust.

Gebied tussen landweg en Zuiderval

Dit gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Zuiderval, aan de westzijde door de groenzone rondom de oude landweg en aan de zuidzijde door de nieuwe ontsluitingsweg (van het hotel/restaurant en de zuidelijke kantoorlocatie) vanaf de Zuiderval. Zoals hiervoor al gezegd zal het parkeerterrein van het hotel/restaurant groen worden ingericht om het parkeerterrein zoveel mogelijk een groene uitstraling te geven. Ook zal langs de Zuiderval het hoogteverschil van het maaiveld - zo mogelijk - worden uitgebreid om ook vanaf de Zuiderval een groen beeld te creëren. Het gebied biedt eveneens ruimte voor hemelwaterafvoer, hoofdzakelijk via wadi's en greppels. Aan de zuidrand van de nieuwe ontsluitingsweg kan door een duidelijk en opvallend groenelement, zoals bijvoorbeeld een rand van rhododendron, een groene buffer worden gevormd. In de groene buffer kan wateropvang een plek krijgen. Het bestaande fietspad in het verlengde van de Rottumerooglaan wordt meer naar het zuiden opgeschoven en komt daardoor vrij te liggen. Het fietspad en de nieuwe ontsluitingsweg komen dus gescheiden van elkaar te liggen. Bestaande bomen langs de weg worden bij de vormgeving zoveel mogelijk gehandhaafd en ingepast.