direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Gebiedsbeschrijving
Plan: Kotmanpark-Oost 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090666-0002

Hoofdstuk 2 Gebiedsbeschrijving

Ruimtelijk-functionele structuur

Langs de zuidelijke invalsweg, de Zuiderval, presenteert Enschede zich vanaf de Rijksweg A35 tot aan het stadscentrum als een hoogwaardig stedelijk woon-/werkgebied met (nog te ontwikkelen) kantoren, grootschalige detailhandel, scholen, woningen en voorzieningen. Het Zuidervalgebied is opgedeeld in zes deelgebieden, elk met een specifieke ruimtelijke en functionele invulling. Het gebied Kotmanpark wordt gekenmerkt door een groen karakter, onder meer door de aanwezigheid van een interessante oude landweg met boomgroepen. Deze oude landweg met boomgroepen blijft gehandhaafd en vormt een belangrijk landschappelijk element in dit deelgebied. Langs deze landweg zijn aan de westzijde woon-/werkwoningen in twee à drie bouwlagen gerealiseerd. Aan de oostzijde van de landweg is een invulling met kantoorvilla's in een parkachtige omgeving voorzien, met doorzichten vanaf de woningen richting de Zuiderval. In de directe nabijheid van Rijksweg A35 is een bebouwingsaccent voorzien in de vorm van een kantoor- of hoteltoren van ± 15 lagen hoog, als een landmark langs de snelweg.

Verkeersstructuur

Hoewel het deelgebied Kotmanpark direct aan de Zuiderval is gesitueerd vindt de auto-ontsluiting van het gebied niet rechtstreeks op de Zuiderval plaats maar via de Burgemeester Van Veenlaan in het westen en de Wethouder Beversstraat in het noorden. Deze wegen hebben evenals de Zuiderval een snelheidsregime van 50 km/u. Via de Zuiderval zijn zowel de direct ten zuiden van het deelgebied gelegen Rijksweg A35 als het centrum van Enschede bereikbaar. Voor het langzaam verkeer zijn er goede, veelal ook vrijliggende, doorgaande fietsverbindingen aanwezig in zowel oost-west richting als noord-zuid richting. De fietspaden langs de Zuiderval, de rijbanen van de Zuiderval en de busbaan langs de Zuiderval zijn van elkaar gescheiden door tussenbermen met gras en bomen. Per openbaar vervoer is het gebied eveneens goed bereikbaar, via stads- en streekbuslijnen die over respectievelijk de Zuiderval, de Wethouder Beversstraat en/of de Burgemeester Van Veenlaan rijden.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan

Voor het Zuidervalgebied is in 1999 een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan vastgesteld, welke vervolgens per deelgebied zijn vertaald in bestemmingsplannen. In het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan is voor het deelgebied Kotmanpark de oude landweg als overgangsstrook tussen de woon-/werkwoningen en het kantorenmilieu opgenomen, waarbij de oude landweg fungeert als fietsroute. In het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan zijn in woord en beeld een aantal hoogte-accenten langs de Zuiderval voorgesteld. Daarbij wordt voor wat betreft de ontwerpuitgangspunten gesproken over "accenten op de kruisingen die poortwerking geven" en "afwijkende elementen qua schaal, hoogte en functie". Het beeldkwaliteitplan en stedenbouwkundig plan voor het Zuidervalgebied is als zodanig integraal opgenomen in de Enschedese Welstandsnota. Dit houdt in dat in dit gebied geen reguliere welstandstoetsing plaatsvindt maar dat wordt getoetst aan het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan.