direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer - Parkeerterrein
Plan: Kotmanpark-Oost 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090666-0002

Artikel 8 Verkeer - Parkeerterrein

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer-Parkeerterrein” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. parkeerterreinen, met de daarbij behorende ontsluitingswegen en in- en uitritten;
 • b. bij deze doeleinden behorende bouwwerken en voorzieningen, zoals straatmeubilair, erf- en terreinafscheidingen, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen;
 • c. voorzieningen ten behoeve van laden en lossen ten dienste van de bestemming "Horeca-Hotel";
 • d. een luifel of terrasoverkapping ten dienste van de bestemming "Horeca-Hotel";
 • e. een hellingbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van een inpandige parkeerkelder binnen de bestemming "Horeca-Hotel";
 • f. waterpartijen, -lopen, -bergingen, wadi's, infiltratiestroken en andere voorzieningen in het kader van de waterbeheersing.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op de voor “Verkeer-Parkeerterrein” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 8.1.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde en straatmaubilair
 • a. De bouwhoogte van bouwwerken voor bewegwijzering, beveiliging en regeling van het verkeer, kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen;
 • c. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 4 meter bedragen;
 • d. De oppervlakte van speelvoorzieningen mag per bouwwerk maximaal 20 m2 bedragen;
 • e. De bouwhoogte van een luifel of terrasoverkapping mag maximaal 5 meter bedragen;
 • f. De diepte van een luifel of terrasoverkapping mag maximaal 5 meter bedragen;
 • g. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en overig straatmeubilairmag maximaal 5 meter bedragen.

8.2.3 Nutsvoorzieningen

In afwijking van het bepaalde in lid 8.2.2 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen de volgende bepalingen:

8.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

De in dit lid genoemde afwijkingen worden uitsluitend toegestaan onder de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

8.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het bepaalde in lid 8.1 in combinatie met het bepaalde in lid 4.1 zonder de realisatie van een geluidwerende voorziening als bedoeld in lid 3.4.