direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer
Plan: Kotmanpark-Oost 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090666-0002

Artikel 6 Verkeer

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met de functie van hoofdontsluitingsweg;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. viaducten en bruggen;
 • d. rotondes;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. overige verkeersvoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • h. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • i. geluidwerende voorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. bij deze doeleinden behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, straatmeubilair en andere werken.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op de voor “Verkeer” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 6.1.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde en straatmeubilair

6.2.3 Nutsvoorzieningen

In afwijking van het bepaalde in lid 6.2.2 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen de volgende bepalingen:

6.2.4 Bestaande bebouwing

Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 6.2.1, 6.2.2 en/of 6.2.3 mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.2, onder c voor een bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 7 meter.

De in dit lid genoemde afwijking wordt uitsluitend toegestaan onder de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Dwarsprofiel

Bij de inrichting van het verkeersgebied dient het dwarsprofiel in acht te worden genomen.