direct naar inhoud van 1.4 Geldende juridische regelingen
Plan: Lonneker Erf, herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090580-0004

1.4 Geldende juridische regelingen

1.4.1 Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan

Voor het gebied van onderhavige herziening geldt het bestemmingsplan “Lonneker Erf”. Dit bestemmingsplan is op 3 december 2007 door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld en op 24 juni 2008 goed gekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel. Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten is door een tweetal partijen beroep aangetekend. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar besluit d.d. 12-08-2009 (no. 200806513/1/R2) besloten het beroep van de ene partij niet-ontvankelijk en dat van de andere partij niet-gegrond te verklaren.

In het geldende bestemmingsplan hebben de betreffende gronden aangaande deze herziening de volgende bestemming:

I. Wonen

Deze gronden zijn bestemd voor woondoeleinden, het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten, genoemd in categorie 1 van de hoofdrubriek Bedrijven of dienstverlening van de bij deze voorschriften behorende bijlage A, of het uitoefenen van beroepsmatige activiteiten, bijbehorende bouwwerken en voorzieningen, zoals tuinen en in- en uitritten en nutsvoorzieningen.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende voorwaarden:

  • a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak;
  • b. gebouwen dienen te voldoen aan de op de kaart gegeven aanwijzingen ten aanzien van bouwlagen en bouwhoogten.

De te realiseren woningen op de percelen Wegmanstraat 32-34 passen niet binnen het aanwezige bouwvlak en de nokhoogte van de woningen zal maximaal 10 meter bedragen.

II. Detailhandel

De gronden, op de kaart aangewezen voor "Detailhandel", zijn bestemd voor detailhandel met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen, zoals in- en uitritten, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen. De gronden zijn mede bestemd voor bedrijven uit categorie 1 van de in bijlage A van de bij dit plan behorende voorschriften onder de hoofdrubriek Bedrijven genoemde voorzieningen, met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

De percelen Oldenzaalsestraatweg 779A-781 zijn aangewezen voor detailhandel. De realisatie van woningen op deze locatie is niet toegestaan.