direct naar inhoud van 9.3 Vooroverleg
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

9.3 Vooroverleg

Krachtens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening pleegt het College van Burgemeester en Wethouders overleg met de besturen van waterschappen en, waar nodig, tevens met de besturen van de gemeenten wier plannen rechtstreeks in het geding zijn, met die diensten van Rijk en provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening, alsmede met die diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen, welke in het geding zijn.

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp van het bestemmingsplan "Usseler Es 2008" voor advies voorgelegd aan de Provincie Overijssel, eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid te Zwolle, het Waterschap Regge en Dinkel te Almelo, NV Nederlandse Gasunie, Afdeling Grondzaken te Deventer, VROM Inspectie Oost te Arnhem, de Hulpverleningsdienst Regio Twente (Regionale Brandweer Twente) te Enschede, Ministerie van Economische Zaken Regio Oost te Arnhem, Rijkswaterstaat Oost-Nederland Afdeling Planvorming en Advies te Arnhem, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten te Amersfoort, Vitens Overijssel N.V. te Zwolle, het Oversticht te Zwolle, Essent Netwerk Noord te Zwolle, Ministerie van Defensie DGW&T Directie Noord-Oost Nederland te Zwolle, Natuur en Milieu Overijssel te Zwolle, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Oost te Deventer, AKZO ZOUT Chemie Nederland BV te Hengelo, de Stichting Natuur- en Milieuraad Enschede te Enschede, Brandweer Enschede te Enschede, Tennet t.a.v. Grondzaken (hoogspanningsleidingen) te Arnhem, Staatstoezicht op de Mijnen te 's-Gravenhage, en de Regio Twente te Enschede.

Van de binnenkomende reacties is een verslag gemaakt, dat als Bijlage aan de plantoelichting is toegevoegd, zie: Bijlage 2 "Verslag overleg ex artikel 3.1.1 Bro".