direct naar inhoud van 6.3 Ontwikkelingsmogelijkheden plangebied volgens "Sprekend Enschede"
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

6.3 Ontwikkelingsmogelijkheden plangebied volgens "Sprekend Enschede"

De nota "Sprekend Enschede, Gids voor ruimtelijke kwaliteit" beoogt de ontwikkelpotentie van de stad en de wijken weer te geven. In dat kader wordt een beeld gegeven van alle ontwikkelmogelijkheden in de stad en in de wijken en buurten die de gemeente wenselijk vindt en wil stimuleren. Door de gids als beleidsnota vast te stellen, vormt deze een ontwikkelingsgericht deel in het ruimtelijk beleid van de gemeente Enschede. Het vormt het kader en het uitgangspunt voor de ruimtelijke onderbouwing van projecten, zoals het project Usseler Es.

In de gids legt de gemeente vast hoe belangrijk de bestaande kwaliteit van een wijk of een buurt wordt gevonden, hoe de hoofdopzet eruit ziet, hoe de wijk is ingericht en functioneert en of dat een uitgangspunt is voor toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt de grondhouding genoemd. Een grondhouding geeft aan hoe de gemeente aankijkt tegen de ruimtelijke kwaliteit van dat gebied. Is die kwaliteit de moeite waard, kan deze nog jaren mee of is grondige vernieuwing gewenst. Op basis van de grondhouding worden randvoorwaarden opgenomen voor wat op een plek is toegestaan en wat niet. De gids onderscheidt vier grondhoudingen, namelijk Respecteren, Respecteren met gericht vernieuwen, Vernieuwing met gericht respecteren, en Vernieuwing (zie hieronder).

Respecteren

Ruimtelijke initiatieven dienen de bestaande kwaliteiten van een gebied als uitgangspunt te nemen en te versterken. Nieuwe ontwikkelingen in gebieden met de grondhouding 'respecteren' moeten in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. aanpassen aan en inpassen in de huidige situatie;
 • 2. ondersteunen van het huidige ruimtelijke concept;
 • 3. ondersteunen en versterken van de bestaande ruimtelijke structuur;
 • 4. aanpassen aan de omgeving van het plangebied.

Respecteren met gericht vernieuwen

Ruimtelijke initiatieven dienen overwegend de bestaande kwaliteiten van een gebied als uitgangspunt te nemen en te versterken. Vernieuwing kan gericht in het plangebied plaatsvinden. Nieuwe ontwikkelingen in gebieden met de grondhouding "Respecteren met gericht vernieuwen" moeten in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. handhaven van het ruimtelijke concept met vernieuwing van accenten;
 • 2. handhaven van de bestaande ruimtelijke opzet met (bescheiden) vernieuwing van objecten, stedelijke ruimten;
 • 3. handhaven van de bestaande functies, met bescheiden toevoegen van nieuwe functies.

Vernieuwing met gericht respecteren

Ruimtelijke initiatieven dienen overwegend te breken met de bestaande kwaliteiten van een gebied. Nieuwe ontwikkelingen in gebieden met de grondhouding "vernieuwen met gericht respecteren" moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1. vernieuwen van het ruimtelijke concept met behoud van objecten;
 • 2. vernieuwen van de ruimtelijke opzet met conservering van objecten;
 • 3. vernieuwing van functies met behoud van enkele bestaande functies.

Vernieuwing

Ruimtelijke initiatieven dienen te breken met de bestaande kwaliteiten van een gebied. De bestaande opzet mist kwaliteit en een volledig nieuwe opzet gaat de kwaliteit bepalen. Nieuwe ontwikkelingen in gebieden met de grondhouding "vernieuwen" moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1. vernieuwen en veranderen van het huidige ruimtelijke concept;
 • 2. introduceren van een nieuwe ruimtelijke opzet en structuur;
 • 3. introduceren van een nieuw functioneel programma.

De gids speelt een belangrijke rol gaan spelen bij het ontwikkelingsgericht bestemmen. De Nota “Sprekend Enschede” heeft de openbare voorbereidingsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) doorlopen en is op 13 februari 2006 door de gemeenteraad vastgesteld.

6.3.1 Gids Sprekend Enschede en de Usseler Es

Met betrekking tot het gebied van de Usseler Es wordt het volgende in de Gids Sprekend Enschede vermeld:

Grondhouding vernieuwen met gericht respecteren

 • vernieuwen: ruimtelijke initiatieven dienen overwegend een nieuwe ruimtelijke hoofdopzet en samenhang te introduceren of wanneer deze al ontworpen is, hierin te passen;
 • gericht respecteren: enkele elementen moeten gericht gerespecteerd worden.


Ruimtelijke hoofdopzet
Het gebied is duidelijk herkenbaar als es. Een es is een bol liggend akkercomplex (bolling), omgeven door clusters van boerderijbebouwing met erfbeplanting in een kleinschalig houtwallenlandschap (krans);

Context

 • ligging aan belangrijke stedelijke structuren als de Haaksbergerstraat, Westerval, A35 en de groene wig.


Randvoorwaarden vernieuwen

 • door de ligging heeft het gebied een grote betekenis voor de herkenbaarheid en de karakteristiek van heel Enschede;
 • de bestaande es zal bebouwd worden, de plannen hiervoor zijn in voorbereiding;

Functie

 • toevoegen van de hoofdfunctie bedrijvigheid.


Te respecteren elementen

Vorm

 • de landschappelijk waardevolle elementen, zoals sommige bebouwing, houtwallen en het contrast tussen de bolling en krans moeten herkenbaar blijven in het te ontwikkelen bedrijventerrein;

Functie

 • bestaande woningen en bedrijven zullen zoveel mogelijk worden gerespecteerd (ingepast).


Conclusies m.b.t. de Gids Sprekend Enschede

Het plan voor de Usseler Es past binnen de criteria van de Gids Sprekend Enschede.