direct naar inhoud van 1.7 Milieueffectrapportage
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

1.7 Milieueffectrapportage

Er is besloten om (eerst) een M.e.r.-beoordelingsrapport te laten opstellen. De "Aanmeldnotitie in het kader van de m.e.r.-beoordeling Bedrijventerrein Usseler es-noord (gemeente Enschede 2002)" is daarop samengesteld. Dit rapport concludeerde dat er sprake was van zodanige bijzondere omstandigheden, dat het aanbeveling verdiende om ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan een MER te laten opstellen. Deze bijzondere omstandigheden zijn:

  • het binnen het gebied voorkomen van Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijnsoorten;
  • onderdeel van een landschap van (groot) historisch, cultureel, en archeologisch belang (Nota Belvedere);
  • samenhang / cumulatie met andere activiteiten zoals omringende bedrijventerreinen plus zoneringen, en de Akzo-Nobel-winningsvergunning voor de winning van zout.

De gemeenteraad heeft de genoemde aanbeveling uit het M.e.r.-beoordelingsrapport overgenomen (met het raadsbesluit, januari 2003), zodat er daarna een Milieueffectrapport (MER) is opgesteld. Het MER is door de gemeenteraad aanvaard op 22 juni 2009. Daarna is nog een wijziging van het MER opgesteld. Deze wijziging van het MER is door de Raad aanvaard op 5 oktober 2009. De procedure voor het MER loopt volgens de Wet milieubeheer gelijk op met dit bestemmingsplan.

Voor de meer inhoudelijke aspecten van de milieu-effectrapportage (m.e.r.), verwijzen wij naar Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.1 en naar het Milieueffectrapport (MER) zelf dat tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.