direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

1.3 Leeswijzer

Dit bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en deze toelichting. De plankaart en de regels vormen gezamenlijk het juridische deel van het bestemmingsplan; in samenhang met elkaar gelezen wordt duidelijk voor welke doeleinden gronden mogen worden gebruikt en of, en zo ja, onder welke voorwaarden ze mogen worden bebouwd.

Hoofdstuk 1 bevat een inleiding en beschrijft de aanleiding en het doel van het bestemmingsplan. Hoofdstuk 2 gaat in op de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein en er wordt beschreven hoe tot de locatiekeuze is gekomen. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de bestaande situatie, en geeft een gebiedsbeschrijving. Zaken, die daarbij aan de orde komen, betreffen een ruimtelijke analyse, een beschrijving van de ruimtelijke structuur en de ruimtelijke kwaliteit. In het daarop volgende hoofdstuk 4 worden de beleidskaders beschreven die bij het opstellen van dit bestemmingsplan een rol hebben gespeeld. Het gaat daarbij om beleid van zowel het Rijk, de provincie als de gemeente zelf. Hoofdstuk 5 geeft aan op welke wijze met de diverse omgevingsaspecten rekening is gehouden. Aansluitend volgt hoofdstuk 6 met een stedenbouwkundige onderbouwing, waarin het plan inhoudelijk wordt beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkeling. Hoofdstuk 7 bevat een verantwoording van de juridische opzet van het bestemmingsplan. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de planmethodiek en worden de in het plan voorkomende bestemmingen kort beschreven. In de laatste twee hoofdstukken tenslotte, wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de financiƫle uitvoerbaarheid van het plan (hoofdstuk 8), en van de uitkomsten en resultaten van de adviezen, het vooroverleg en de zienswijzenprocedure (hoofdstuk 9).