direct naar inhoud van Artikel 9 Maatschappelijk - Zorgboerderij
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

Artikel 9 Maatschappelijk - Zorgboerderij

9.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor “Maatschappelijk - Zorgboerderij” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. een maatschappelijke voorziening voor het bieden van zorg in combinatie met grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten (zorgboerderij) waarbij wonen ten behoeve van deze functie is toegestaan;
  • 2. de verkoop van op het betreffende perceel geteelde of gefokte en/of verwerkte producten, met dien verstande, dat het brutovloeroppervlak van de verkoopruimte niet meer dan 100 meter2 mag bedragen;
  • 3. houtwallen en boomsingels;
  • 4. bij deze doeleinden behorende bouwwerken, erven, tuinen, terreinen en voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, wegen, in- en uitritten, groenvoorzieningen, waterlopen, en nutsvoorzieningen.

 • b. De gronden zijn tevens bestemd voor de ondergrondse winning van zout.

9.2 Bouwregels

9.2.1 Algemeen
 • a. Op de voor “Maatschappelijk - Zorgboerderij” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 9.1.
 • b. de afstanden tussen de afzonderlijke gebouwen dient minimaal 5 meter te bedragen;

9.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte” mag de bouwhoogte niet worden overschreden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding “maximale goothoogte” mag de goothoogte niet worden overschreden;
 • d. voor hoofdgebouwen geldt een minimale afstand tot de perceelsgrenzen van 3 meter;

9.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag in totaal maximaal 350 meter2 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 10,00 meter bedragen;
 • d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 4,00 meter bedragen.

9.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 6 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.

9.2.5 Nutsvoorzieningen

In afwijking van het bepaalde in de leden 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 en 9.2.4 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen;
 • c. nutsvoorzieningen mogen tevens buiten het bouwvlak worden gebouwd.

9.3 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
  • 1. de situering, de oppervlakte, en de (goot)hoogte van bebouwing;
  • 2. de aard, hoogte en de situering van erfafscheidingen.

 • b. De in lid 9.3, onder a, genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld:
  • 1. indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige, cultuurhistorische en/of landschappelijke inpassing;
  • 2. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de omliggende waarden;
  • 3. ter verbetering van de gebiedskwaliteit ten behoeve van duurzaam (agrarisch) grondgebruik;
  • 4. ten behoeve van de verkeersveiligheid;
  • 5. ten behoeve van de sociale veiligheid;
  • 6. in verband met de brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
  • 7. ten behoeve van de milieusituatie;
  • 8. ten behoeve van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

9.4 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 9.2.1, onder b, en toestaan dat de afstand tussen de afzonderlijke gebouwen minder dan 5 mater mag bedragen;
  • 2. lid 9.2.2, onder d, en toestaan dat de afstand tussen hoofdgebouwen en de perceelsgrenzen minder dan 3 meter mag bedragen.
  • 3. lid 9.2.4, onder c, voor een bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 5 meter.

 • b. De in lid 9.4, onder a, genoemde afwijkingen worden uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de woonsituatie;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de brandveiligheid, de externe veiligheid, en de rampenbestrijding;
  • 6. de milieusituatie;
  • 7. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

9.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Opslag op onbebouwde gronden is niet toegestaan.
 • b. Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:
  • 1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, dit behoudens detailhandel, zoals genoemd in lid 9.1, onder a, sub 2;
  • 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecabedrijf;
  • 3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.