direct naar inhoud van Artikel 10 Sport - Hondensport
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

Artikel 10 Sport - Hondensport

10.1 Bestemmingsomschrijving

 • a. De voor “Sport - Hondensport” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. sportvoorzieningen voor de hondensport;
  • 2. bij deze doeleinden behorende bouwwerken, terreinen en voorzieningen, kleedruimtes, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen.

 • b. De gronden zijn tevens bestemd voor de ondergrondse winning van zout.

10.2 Bouwregels

10.2.1 Algemeen

Op de voor “Sport - Hondensport” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 10.1.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte” mag de bouwhoogte niet worden overschreden;

10.2.3 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten en vlaggenmasten mag maximaal 6 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van lichtmasten mag maximaal 10 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.

10.2.4 Nutsvoorzieningen

In afwijking van het bepaalde in lid 10.2.2, en 10.2.3 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen;
 • c. nutsvoorzieningen mogen tevens buiten het bouwvlak worden gebouwd.

10.3 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
  • 1. de situering, de oppervlakte, en de (goot)hoogte van bebouwing;
  • 2. de aard, hoogte en de situering van erfafscheidingen.

 • b. De in lid 10.3, onder a, genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld:
  • 1. indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige, cultuurhistorische en/of landschappelijke inpassing;
  • 2. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de omliggende waarden;
  • 3. ter verbetering van de gebiedskwaliteit ten behoeve van duurzaam grondgebruik;
  • 4. ten behoeve van de verkeersveiligheid;
  • 5. ten behoeve van de sociale veiligheid;
  • 6. in verband met de brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
  • 7. ten behoeve van de milieusituatie;
  • 8. ten behoeve van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

10.4 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 10.2.3, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 meter;

 • b. De afwijkingen, zoals genoemd in lid 10.4, onder a, worden uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de woonsituatie;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de brandveiligheid, de externe veiligheid, en de rampenbestrijding;
  • 6. de milieusituatie;
  • 7. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

10.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gebouwen voor een horecabedrijf;
 • b. het gebruik van de gebouwen voor een seksinrichting.

10.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • a. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd het plan te wijzigen door:
  • 1. het wijzigen van de bestemming "Sport - Hondensport" in de bestemming "Groen". De regels van artikel 7 "Groen" zijn na de wijziging van overeenkomstige toepassing.

 • b. Burgemeester en wethouders kunnen toepassing geven aan lid 10.6, onder a, bedoelde wijzigingsbevoegdheden, indien hierdoor geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de woonsituatie;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 3. inpassing in het landschap;
  • 4. de verkeersveiligheid;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de brandveiligheid, de externe veiligheid, en de rampenbestrijding;
  • 7. de milieusituatie;
  • 8. de archeologie;
  • 9. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.